AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού: Θέση Εργασίας

Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Γραφέας/Λογιστικός Λειτουργός

Το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) θέση Γραφέα/Λογιστικού Λειτουργού. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που απαιτούνται και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί που απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Η θέση θα είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ο μισθός της θέσης θα είναι € 1.200 μηνιαίως (ακαθάριστες απολαβές).

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δεν υπάρχει καθορισμένο έντυπο αίτησης.

Οι αιτήσεις σε κλειστό φάκελο θα πρέπει να παραδοθούν έναντι απόδειξης παραλαβής το αργότερο μέχρι τις Παρασκευή 17/11/2023 στις 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος στην οδό Βύρωνος 5 (πρώην οικία Επάρχου, τηλέφωνο: 25763755).

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Απολυτήριο Λυκείου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Παιδείας
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την επιβεβαίωση των προσόντων αυτών ισχύει ο κατάλογος αποδεκτών από την επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας/Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τεκμηρίων για γνώση γλωσσών)
 3. Κάτοχος διπλώματος στη Λογιστική LCCI Higher
 4. Διετής τουλάχιστον πείρα σε λογιστικά καθήκοντα
 5. Διετής τουλάχιστον πείρα σε γραμματειακά καθήκοντα
 6. Επιπλέον προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελούν πλεονέκτημα

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Ψηφιοποίηση αρχείων, εγγράφων, αντικειμένων και φωτογραφικού υλικού
 2. Εξυπηρέτηση επισκεπτών στο μουσείο
 3. Τήρηση αρχείων δωρεών και εκθεμάτων
 4. Τήρηση αρχείου συμβάσεων
 5. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 6. Παρουσιάσεις πολιτιστικών προγραμμάτων/ ξεναγήσεις
 7. Ετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού
 8. Τήρηση κατάστασης ωρών προσωπικού
 9. Καταρτισμός εσόδων/εξόδων και ισολογισμού
 10. Επικαιροποίηση στοιχείων για το Αρχείο Ιδρυμάτων στην Επαρχιακή Διοίκηση
 11. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα
 12. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
 13. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις
 14. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως
 15. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της
 16. Οποιαδήποτε άλλα συναφή της θέσης καθήκοντα του/της ανατεθούν

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA