Friday , 19 April 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέση Εργασίας

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Διαδικασιών στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Η δημοσίευση της θέσης γίνεται μετά από τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:

Κλίμακα 7 : (€39.121, €41.219, €43318, €45.416, €47.514, €49.613, €51.711, €53.810, €55.908, €58.007, €60.105, €62.204, €64.302). Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Α. Γενικά Καθήκοντα:

α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία μιας ή περισσοτέρων διευθύνσεων του Οργανισμού.

β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Β. Ειδικά Καθήκοντα:

1) Υπεύθυνος για:

α) Την προώθηση της τεχνολογικής αναβάθμισης του Οργανισμού και της ομαλής προσαρμογής του σε νέες τεχνολογίες.

β) Τον σχεδιασμό, παράδοση, διαχείριση και συντήρηση των τεχνολογικών συστημάτων και δικτύων, καθώς και την εξασφάλιση του απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού.

γ) Την παροχή συμβουλών πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του, ιδιαίτερα σε σχέση με την τεχνολογία και ανάπτυξη διαδικασιών.

δ) Την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη υφιστάμενων και νέων συστημάτων, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά την διεκπεραίωση της εργασίας και τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών του Οργανισμού.

2) Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση τόσο του ιδίου όσο και του προσωπικού του πάνω στην πρόοδο και στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και ανάπτυξης διαδικασιών.
Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμός των θεμάτων αυτών:
Επιστήμη της Πληροφορικής ή συναφών με την Πληροφορική θεμάτων
(Σημείωση: Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος» καλύπτει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλο).

β) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ε) Διετής τουλάχιστον πείρα σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα πέραν της δεκαετούς απαιτούμενης στην παράγραφο (β) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:

1) Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω, θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση από Εξωτερικό Συμβουλευτικό Οίκο στον οποίο θα ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η αξιολόγηση των υποψηφίων.

2) Ο Εξωτερικός Συμβουλευτικός Οίκος θα καταρτίσει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατάλογο με τους πρώτους 12 επιτυχόντες υποψηφίους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε συνέντευξη τους 12 υποψήφιους, και θα καταρτίσει κατάλογο τελικής επιλογής (short list) με τους 4 επικρατέστερους υποψήφιους.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε δεύτερη συνέντευξη τους υποψήφιους του καταλόγου τελικής επιλογής (short list).

5) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καταρτίσει πίνακα όπου θα αναγραφούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε ο πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων. Με βάση τον πίνακα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα επιλέξει τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Δευτέρα , 10 Σεπτεμβρίου 2018, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy.Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.hfc.com.cy/genikesplirofories/gdpr/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503507 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA