AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Θέση με Σύμβαση Ορισμένης Διάρκειας

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Θέση με Σύμβαση Ορισμένης Διάρκειας – Λευκωσία

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου με Σύμβαση Ορισμένης Διάρκειας για την αναπλήρωση υπαλλήλου που τελεί σε απόσπαση όσον αφορά την εκτέλεση καθηκόντων στην Υπηρεσία Μακροπροληπτικής Επίβλεψης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της ΚΤΚ. Επισημαίνεται ότι το πρόσωπο που θα προσληφθεί για την πιο πάνω αναπλήρωση, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για περαιτέρω περίοδο μέχρι ακόμα δώδεκα (12) μήνες. Πιο κάτω αναλύονται οι απαιτήσεις της σύμβασης:

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση κινδύνων που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, οι οποίοι απορρέουν κυρίως από τον μη-τραπεζικό χρηματοοικονομικό τομέα (Non-Bank Financial Institutions Sector).
 • Μελέτη και εφαρμογή του μακροπροληπτικού εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, των Συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), ή/και των Κατευθυντήριων Γραμμών/Τεχνικών Προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.
 • Παρακολούθηση των σχετικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του ΕΣΣΚ.
 • Υποβοήθηση της Διεύθυνσης και του Διοικητή στη συμμετοχή τους στις συναντήσεις των Επιτροπών και του Γενικού Συμβουλίου του ΕΣΣΚ.
 • Διεξαγωγή παρουσιάσεων.
 • Διεξαγωγή ανάλυσης, μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών, σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για χάραξη πολιτικής.
 • Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία/καταρτισμός στοιχείων.
 • Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της Έκθεσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν σε σχέση με τους πιο πάνω τομείς συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Ικανότητες:

 • Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Στατιστική, Μαθηματικά ή άλλα συναφή θέματα, και
 • Μέλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών ή Αναλογιστών ή Χρηματοοικονομικών Αναλυτών

Είτε,

Μεταπτυχιακός τίτλος στη Λογιστική ή στα Χρηματοοικονομικά ή στη Διαχείριση Κινδύνων ή σε άλλα κατάλληλα θέματα.

 • Πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης και σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα.
 • Επιμονή, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα, ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων και πνεύμα συνεργασίας στα πλαίσια ευρύτερης ομάδας.
 • Δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών, και ιδιαίτερα στη χρήση των εφαρμογών MS Office.
 • Ικανότητα διεξαγωγής παρουσιάσεων και σύνταξης σημειωμάτων.

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Πολύ καλή γνώση του εποπτικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα, (κυρίως του μη-τραπεζικού, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των Επενδυτικών Ταμείων,  κτλ).

Γενικές Πληροφορίες:

 • Η διάρκεια της Σύμβασης Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα της ΚΤΚ για ανανέωση μέχρι και ακόμη ένα (1) έτος.
 • Το άτομο που θα προσληφθεί θα υπάγεται στις πρόνοιες της Πολιτικής Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΠΑΕΣ).
 • Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου τιμαριθμικού επιδόματος ανέρχεται σε € 2.893,55.
 • Συγκεκριμένα, το άτομο που θα προσληφθεί θα τοποθετηθεί στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353 (βασικός μισθός). Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που χορηγείται και στους μόνιμους υπαλλήλους και 13ος μισθός κατά αναλογία με το μόνιμο προσωπικό. Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις/ή και αποκοπές.
 • Το άτομο που θα προσληφθεί δυνατόν να κληθεί να εργαστεί με διαφοροποιημένο από το προκαθορισμένο ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Αιτήσεων:

 • Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου που λειτουργεί εκτός της ιστοσελίδας της ΚΤΚ, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο Exelsys – Online Job Application (exelsyslive.com) μέσω του συστήματος EXELSYS.
 • Ως τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων, έχει καθοριστεί η 24η Ιουνίου 2024 και ώρα 23:55. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας υποβολής αιτήσεων, καμία αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί.
 • Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.
 • Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ζητηθούν απαραιτήτως πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων ή / και σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες (όπου εφαρμόζεται).

Αξιολόγηση Υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, πείρα και προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη / συνεντεύξεις.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απασχόληση εργοδοτούμενου με σύμβαση ορισμένης διάρκειας:

α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

γ) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, ικανότητες και πείρα για τη θέση.

δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για πειθαρχικό παράπτωμα.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (εφεξής «ΚΤΚ»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»), επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει, για σκοπούς αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για τη θέση απασχόλησης με Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.
 • Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: τα στοιχεία ταυτότητάς σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στοιχεία βιογραφικού (εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.), καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την αξιολόγησή σας, που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής σας.
 • Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ, το οποίο αφορά την επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τις ενέργειες που απαιτούνται έπειτα από αίτησή σας και πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να κοινοποιηθούν στην εταιρεία Exelsys Ltd η οποία θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της ΚΤΚ. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν για περίοδο 2 χρόνων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων, νοουμένου ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή έναρξη διοικητικής έρευνας από εποπτική αρχή της Δημοκρατίας.
 • Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
 • Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@centralbank.cy
 • Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι το αίτημα σας δεν έχει ικανοποιηθεί.

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA