AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, από ανέργους, σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων». Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικό αντικείμενο

Διάρκεια

(ώρες)

Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείριση αρχείων

20

Επεξεργασία κειμένου

20

Υπολογιστικά φύλλα

20

Παρουσιάσεις

20

Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

20

Στα προγράμματα κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης.

Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα καταβάλλονται τα ακόλουθα:

 1. Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης.
 2. Επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα.
 3. Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΑνΑΔ, ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης,  πληροφορίες από τον ανάδοχο των συμβάσεων ως ακολούθως:

Ανάδοχος EDITC Limited
Τηλέφωνο επικοινωνίας 77777252
Ιστοσελίδα www.editc.eu
Γνωστικά Αντικείμενα
 • Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Παρουσιάσεις
 • Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας – Αμμοχώστου

Ανάδοχος Estia Gnosis Group Ltd
Τηλέφωνο επικοινωνίας 99558373
Ιστοσελίδα www.estiagnosis.com
Γνωστικά Αντικείμενα
 • Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Παρουσιάσεις
 • Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου