AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμπου: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμπου: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Λάρνακα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και η εγκεκριμένη μισθολογική της κλίμακα είναι:

 

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544.

Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.

A7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232. (Οι πιο πάνω κλίμακες είναι συνδυασμένες)

 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2.2 Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, καθώς και άλλων αναγκαίων μητρώων.

2.3 Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

2.4 Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

2.5 Βοηθά στην εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου νομοθεσίας και κανονισμών.

2.6 Διεξάγει επιθεωρήσεις και επιτόπιες έρευνες όπου και όταν χρειάζεται.

2.7 Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

2.8 Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας/ου γραμματέως ή/και εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή/τριας, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

2.9 Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου.

2.10 Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.11 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

1. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται απ’ αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων, ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

2. Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός ωραρίου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2020, Νόμου του 2019, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής του/της, ο ετήσιος μισθός του/της θα ανέρχεται σε €13.598 σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζεται. Με τη συμπλήρωση των 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας της θέσης όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε Σημείωση στον Παρόντα Νόμο.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

3.2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.4 Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει:

3.4.1 Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

ή

3.4.2 Σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από τον Υπουργό Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας –

3.4.2.1 στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία ή/και

3.4.2.2 στην Ελληνική και Αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεις το λεπτό.

 

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2. Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (3.4) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

3. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον Νόμο και τους Κανονισμούς που διέπουν τις αρμοδιότητες και λειτουργία των Κοινοτικών Συμβουλίων μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

4. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά τη 16.2.1996:

(α) Θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α5 και στη συνέχεια από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α7. Αν όμως, ευρίσκοντο σε σημείο της κλίμακας Α2 ψηλότερο από την αφετηρία της κλίμακας Α5, θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην Κλίμακα Α5 με βάση το μισθό τους στην Κλίμακα Α2. Ανάλογη ρύθμιση θα γίνεται και για εκείνους που ευρίσκοντο σε σημείο της Κλίμακας Α5 ψηλότερο από της αφετηρία της Κλίμακας Α7 και θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην Κλίμακα Α7 με βάση το μισθό τους στη Κλίμακα Α5.

(β) Θα παίρνουν μια προσαύξηση με την ένταξη τους στην Κλίμακα Α7 η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Γραφέα 1ης Τάξης (Κλίμακα Α7).

5. Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (3).

Νοείται ότι οι υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, θα ανελίσσονται έστω και εάν δεν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη σημείωση (3).

6. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA