AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Διευθυντή/τρια Διοικητικών Εργασιών (Operations Manager)

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο άτομο με δυναμική προσωπικότητα, για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας Διοικητικών Εργασιών με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία  στη Λευκωσία. Ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/ια, θα προΐσταται και θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία όλων των διοικητικών εργασιών του Συνδέσμου παγκύπρια, που αφορούν τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού, τα συστήματα ποιότητας, πληροφορικής καθώς και  τεχνικών υπηρεσιών  του Συνδέσμου.

Τα κύρια καθήκοντα του/της Διευθυντή/τριας διοικητικών εργασιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Συμβολή στην ετοιμασία της στρατηγικής κατεύθυνσης και σχεδίων δράσης του Συνδέσμου την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων
 • Εφαρμογή και επίβλεψη της διεξαγωγής των διοικητικών εργασιών του Συνδέσμου
 • Εφαρμογή όλων των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης του Συνδέσμου με όλους τους κανονισμούς και νομοθεσίες
 • Εκπόνηση αναφορών και εκθέσεων προόδου
 • Εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε διάφορους κρατικούς και άλλους φορείς
 • Θα αναφέρεται στον Εκτελεστικό Διευθυντή

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφή κλάδο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε διοικητική θέση ευθύνης
 • Προγραμματισμός και ικανότητα για αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών εργασιών
 • Ισχυρό προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ευελιξία και πρακτικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα, με εξαιρετικές ικανότητες οικοδόμησης και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΜS Office), διαδίκτυο και μέσω κοινωνικής δικτύωσης

Στον/στην επιτυχόντα/ούσα υποψήφιο/α θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Συνδέσμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα  www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου, Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος.

Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, 2022.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA