AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

NEA CONTRACTORS LTD: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η εργοληπτική εταιρεία NEA CONTRACTORS LTD η οποία δραστηριοποιείται στις κατασκευές κτιρίων ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών εργοταξίου
 • Οργάνωση και εποπτεία εργατικού δυναμικού
 • Συντονισμός υποεργολάβων
 • Επιμετρήσεις και ετοιμασία διατακτικών υποεργολάβων
 • Ετοιμασία και τήρηση όλων των εγγράφων εργοταξίου (ημερολόγιο εργοταξίου, δοκιμές υλικών, προφορικές οδηγίες εργοταξίου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, κτλ)
 • Αναφορά τυχών ελλείψεων και προβλημάτων που παρουσιάζονται
 • Έγκαιρη παραγγελεία υλικών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο/μεταπτυχιακό Πολιτικού Μηχανικού
 • Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής τεχνικών ή/και οικοδομικών έργων τουλάχιστον 3 χρόνια.
 • Διαχείριση έργου και δεξιότητες επίβλεψης
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού

Ωφελήματα:

 • Αναλόγως Προσόντων και επαγγελματικής πείρας

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλλουν την αίτηση τους αποστέλλοντας την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@neacontractors.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA