AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΡΑΕΚ: Θέση Εργασίας

ΡΑΕΚ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Οικονομολόγος

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Οικονομολόγου. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα της θέσης είναι Α8-Α10-Α11 στην οποία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
Μόνιμο Προσωπικό
1/2022 1 (μια) Οικονομολόγος Α8-Α10-Α11

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Π 9.8.01-8 που εκδίδει η ΡΑΕΚ και υποβάλουν την Αίτηση για «Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη ΡΑΕΚ», μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μ. προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου τον αριθμό γνωστοποίησης, καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως:

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1/2022

Θέση: «Οικονομολόγος»

Ταχ. Θυρίδα 24936

1305 Λευκωσία

 

Για περισσότερες πληροφορίες, Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο διαδίκτυο www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.

Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της πείρας που αναφέρονται στο σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ΡΑΕΚ, την προκήρυξη της θέσης. Με το έντυπο αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για άρρενες υποψηφίους), καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται θα απορρίπτονται. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Προσόντα που σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα, συμπεριλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις στις οποίες θα φαίνονται τα χρόνια υπηρεσίας, η θέση και τα καθήκοντα της θέσης.

Ακολουθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας, στο οποίο φαίνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

Σημειώσεις:

(1) ‘Ολα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική. Νοείται ότι η γνησιότητα των εγγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

(2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(β) και (γ), των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών, Κ.Δ.Π. 528/2004, «Κανένας δε διορίζεται στη ΡΑΕΚ, εκτός αν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που πληρούν το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης με αριθμό γνωστοποίησης 01/2022 θα κληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) που θα είναι ίσος με το τον τριπλάσιο της κενής θέσης που δημοσιεύεται.

Οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Νέα Ελληνικά

• Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

• Ειδικό Θέμα

Η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, η ημερομηνία και ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων και την ετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα.

Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Μόνιμου Προσωπικού διέπεται από τις πρόνοιες του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021 και των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Κ.Δ.Π. 528/2004 (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών, καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 6 των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύεται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του προσώπου που θα διοριστεί διέπεται από τους περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2012 και 2013.

Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με την πιο πάνω θέση θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ 2003-2018

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8(4) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 3(2) ΚΑΙ 6(2) ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 528/2004 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8 :    €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667

Α10:   €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396

Α11:   €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359,51.998, 53.637.

Συνδυασμένες Κλίμακες

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Γ. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Κάτω από την εποπτεία του/της Προϊσταμένου του /της:

(1) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση των Διατιμήσεων, Χρεώσεων και άλλων Όρων που εφαρμόζονται από τους αδειούχους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Επιτηρεί τους λογαριασμούς των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού.

(2) Μελετά και υποβάλλει σημειώματα και εκθέσεις ως προς την ικανότητα αποδοτικής λειτουργίας όλων των κατόχων αδειών που εκδίδει η ΡΑΕΚ.

(3) Επιτηρεί την εφαρμογή των εγκεκριμένων Δεικτών Απόδοσης των Προμηθευτών και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.

(4) Μελετά και εισηγείται σε θέματα υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφελείας.

(5) Μελετά τρόπους και υποβάλλει εισηγήσεις που να διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και άλλων Καυσίμων και την αποφυγή της δυσμενούς διάκρισης τόσο μεταξύ των κατόχων άδειας όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση αδειών.

(6) Μελετά σε συνεχή βάση και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου.

(7) Μελετά εισηγήσεις του Ιδιοκτήτη Δικτύων και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για τη μεθοδολογία και εφαρμογή της με στόχο την ανάκτηση των ευλόγων εξόδων τους και επιτηρεί την ορθή εφαρμογή τους σε συστηματική βάση.

(8) Μελετά και υποβάλλει εκθέσεις ως προς τη χρηματοδότηση και βιωσιμότητα έργων με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

(9) Παρακολουθεί τις σχετικές Νομοθεσίες και όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο και άλλα Καύσιμα και υποβάλλει εκθέσεις και σημειώματα για εφαρμογή τους.

(10) Συμβουλεύει στον καθορισμό ή διαφοροποίηση πολιτικής επί διαφόρων θεμάτων σε στενή συνεργασία με τους άλλους Λειτουργούς.

(11) Συνεργάζεται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ έγκαιρα και ολοκληρωμένα για θέματα της αρμοδιότητάς του.

(12) Φροντίζει για την ενημέρωση ή/και εκπαίδευση/επιμόρφωση του λοιπού προσωπικού για θέματα της αρμοδιότητάς του.

(13) Συμμετέχει και βοηθά για τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού για τα θέματα που τον αφορούν.

(14) Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του Νομοθεσία.

(15) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Δ. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(3) Διετής τουλάχιστον πείρα σε οικονομικές αναλύσεις που σχετίζονται με την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο ή/και καλή γνώση των σχετικών με την Ενέργεια Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται πλεονέκτημα.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

(1) Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

(2) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του “περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου” και άλλους Νόμους σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Αρχής μέσα σε 2 χρόνια από το διορισμό τους.

(3) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

(4) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA