AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Universal Life: Θέση Εργασίας

Universal Life: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Αναλυτής Επιχειρηματικών Εφαρμογών

Η Universal Life επιθυμεί να προσλάβει προσοντούχο άτομο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία, για πλήρωση της θέσης «Αναλυτής Επιχειρηματικών Εφαρμογών».  H θέση θα υπάγεται στο τμήμα Τεχνολογίας & Πληροφορικής.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Αξιολόγηση και εκτίμηση των νέων αιτημάτων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα συστήματα/εφαρμογές, με στόχο να προτείνει λύσεις και να παρέχει βοήθεια στην οριστικοποίηση των απαιτήσεων
 • Ανάλυση απαιτήσεων για νέες εφαρμογές ή/και κάλυψη νέων αναγκών σε υφιστάμενες εφαρμογές, και ετοιμασία του προτεινόμενου επιχειρηματικού και τεχνικού σχεδιασμού.
 • Επικοινωνία με τα τμήματα ώστε να κατανοεί τις επιχειρηματικές τους ανάγκες και να παρέχει βοήθεια στην καταγραφή και υποβολή των αιτημάτων τους, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού των προτεραιοτήτων
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή λύσεων Πληροφορικής από εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη συγκεκριμένων επιχειρηματικών αναγκών των τμημάτων της Εταιρείας
 • Παροχή βοήθειας στην επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων και του Τμήματος Τεχνολογίας & Πληροφορικής ή/και με τους εξωτερικούς συνεργάτες πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την υλοποίηση του έργου
 • Επανεξέταση και ανάλυση υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών και υποβολή εισηγήσεων για στρατηγικές και λειτουργικές βελτιώσεις
 • Στενή συνεργασία με τους διευθυντές / συντονιστές έργων και παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη και παρακολούθηση του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση / υλοποίηση του έργου
 • Ενεργός συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες στα project plans των έργων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες (π.χ. βοήθεια στην ετοιμασία σεναρίων ελέγχων, συμμετοχή στο έλεγχο συστημάτων, βοήθεια στην εκπαίδευση χρηστών κ.α.)

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου στην Πληροφορική, Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Διετής τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα συνεργασίας με άτομα διαφορετικού τεχνικού υπόβαθρου και διοικητικών επιπέδων
 • Ικανότητα και προηγούμενη εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση έργων
 • Πολύ καλή γνώση στο Office 365 και MS Project
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποίηση στην Επιχειρηματική Ανάλυση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση του αντικειμένου των ασφαλειών κλάδου ζωής και υγείας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Δεξιότητες και χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει ανεπτυγμένες δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, με εξαιρετικό γραπτό και προφορικό λόγο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα και να χαρακτηρίζεται από άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, προγραμματίζοντας αποτελεσματικά τις εργασίες που θα του ανατίθενται με βάση τις αντίστοιχες προτεραιότητες.

Απολαβές και ωφελήματα:

Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη, 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής (60 x μηνιαίο μισθό)
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://career.unilife.com.cy μέχρι τις 18/5/2022.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Ποιοι είμαστε

H Universal Life ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1970 με βασικό στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο του ασφαλιστικού τομέα.  Έχοντας συμπληρώσει πέντε δεκαετίες ζωής και προσφοράς προς την οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας, η Universal Life κατέστησε το όνομά της συνώνυμο με την ασφάλεια ζωής και υγείας στην Κύπρο.  H Universal Life είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στην Κύπρο κατέχοντας μια ξεχωριστή θέση στον τομέα των υπηρεσιών.

 

Η Universal Life αποτελεί εργοδότης επιλογής για επίδοξους και καταξιωμένους επαγγελματίες.  Έχει  πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων ως «Εργοδότης Ισότητας» για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των δύο φύλων στο εργασιακό περιβάλλον και είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο που έχει εξασφαλίσει την παγκοσμίου εμβέλειας πιστοποίηση Great Place to Work® η οποία αντανακλά την σημασία που δίνει η Εταιρεία στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποί της να νιώθουν ότι μπορούν να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, λαμβάνοντας σεβασμό και νιώθοντας περηφάνια για το έργο που επιτελούν.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA