AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέση Εργασίας

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Βοηθός Λογιστηρίου

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λογιστηρίου

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

  1. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

  2. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις, κανόνες, κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.

  3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμο.

  • Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Διετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από την  κα Νεκταρία Ιωαννίδου, Management Accountant αριθμός τηλ. 22847307 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ioannidou@bococ.org.cy

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA