AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέση Γραφέα Ορισμένου Χρόνου

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέση Γραφέα Ορισμένου Χρόνου – Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων (κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στα πλαίσια υλοποίησης έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.  Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016), εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.  Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.  Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα συγχρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τον 12/2026 ή την ολοκλήρωση των αναφερόμενων Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση  τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων, είτε κατά την εξάμηνη αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κρίθηκε ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθώς τα καθήκοντα και οι ευθύνες έχουν ως εξής:

1. Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Να έχει επιτύχει:
  (α)  στο 2ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) ή στην ενδιάμεση (intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών
  ή
  (β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστο μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία.
 • Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ)) ή στην ανώτερη (Ηigher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 29 Απριλίου 2022.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA