AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπηρεσία Ασύλου: 18 Θέσεις Γραφέων Ορισμένου Χρόνου

Υπηρεσία Ασύλου: 18 Θέσεις Γραφέων Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ(ΚΛ. Α1)

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδο-τουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016 -εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δέκα οκτώ (18) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου για αντιμετώπιση των αυξημένων αιτήσεων διεθνούς προστασίας» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε στην Υπηρεσία Ασύλου, είτε σε Κέντρο Υποδοχής/Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, το οποίο λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Ασύλου, στα Εξεταστικά Κέντρα της Υπηρεσίας πλησίον των εν θέματι Κέντρων, είτε στα κατά τόπους κλιμάκια της Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) ανά το παγκύπριο είτε στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια ή/και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α1 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Με βάση του άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.

 

1.  Καθήκοντα και ευθύνες

i. Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/ και καθήκοντα βοηθού λογιστηρίου.

ii. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.

iii. Παραλαμβάνει αιτήσεις και ετοιμάζει βεβαιώσεις.

iν. Εκτελεί εργασίες αρχειοθέτησης, οι οποίες δυνατό να περιλαμβάνουν άνοιγμα/δημιουργία νέων φακέλων, καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας, έλεγχο των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων του κάθε φακέλου κ ο κ.

ν. Εκτελεί εργασίες ηλεκτρονικής καταχώρισης στα μηχανογραφημένα συστήματα, τα οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν ηλεκτρονική δημιουργία νέων φακέλων, δημιουργία αιτήσεων στο σύστημα, ενημέρωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών φακέλων, καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας, εκτύπωση βεβαιώσεων/καταστάσεων, κ ο κ.

νi. Παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση του κοινού στην υποδοχή.

νii. Ετοιμάζει, υποβάλλει και αποστέλλει επιστολές.

νiii. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας οποιοσδήποτε άλλης του ανατεθεί σχετικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

2.  Απαιτούμενα προσόντα

i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους.

ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

iii. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

iν. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Δεδομένης Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(β1) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

(β2) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ν. Επιτυχία σε εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Ελληνική γλώσσα ή/και Αγγλική δακτυλογραφία, ικανότητας τουλάχιστον κατώτερου επιπέδου, ή με ταχύτητα 25 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό.

νi. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 

3. Μοριοδότηση και κριτήρια αξιολόγησης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ
α Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης Άριστα (18,50-20/20)                 3

Πολύ Καλά (15,50-8,49/20)           2

Καλά ή Σχεδόν Καλά (10-15,49/20)    1

β Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου ή/και στις Γραμματειακές Σπουδές, φοίτησης τουλάχιστον 1 έτους, από αξιολογημένο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (https://www.dipae.ac.cy/archeia/ idrymata/iste/axiologimena_programmata_iste_s ekap.pdf). 1
V Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αποδεικνύεται με: Επιτυχία σε εξετάσεις E.C.D.L., Κ.Ε.Β.Ε., ICT Hellas, ICT Europe και Cambridge στα θέματα Επεξεργασίας Κειμένου (Word Processing) και Λογιστικών Φύλλων (Spreadsheets) 1
δ Επιτυχία σε εξέταση στη λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλη ισότιμη εξέταση Μέσο επίπεδο (Intermediate)          1

Ανώτερο επίπεδο (Higher)           2

ε Πείρα σε γραφειακή εργασία για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου. 0,5 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο τα 3 μόρια

 

1. Σημειώσεις

Α. Ισοβαθμία:

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:

I.  Διάρκεια πείρας σε γραφειακή εργασία για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου.

II.  Βαθμός απολυτηρίου (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία).

Β. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα:

I.  Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

II.  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης

I.  Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιοσδήποτε άλλης διατύπωσης.

II.  Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

III.  Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.

 

Δ. Υποβολή Αίτησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

I.  Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου, στη διεύθυνση: www.moi.gov.cy/asylum.

II.   Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/ στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στον 3° όροφο στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στη Λευκωσία (Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, αρ. 70, Τ.Κ. 1077, Λευκωσία) με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. ή να αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου). Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για 18 θέσεις ΕΟΧ για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου».

III. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

2.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

3.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον κ. Ντίνο Θεμιστοκλέους (τηλ. 22308505/520 -email: dthemistocleous@papd.mof.gov.cy).

 

Ε. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρτικός) Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 70(Ι)/2016 {άρθρο 6 (6 α)}, πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της σειράς κατάταξής του στον προκαταρτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA