AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπηρεσία Ασύλου: 53 Θέσεις Ορισμένου Χρόνου

Υπηρεσία Ασύλου: 53 Θέσεις Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΛ. Α8)

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016 -εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πενήντα τριών (53) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου για αντιμετώπιση των αυξημένων αιτήσεων διεθνούς προστασίας» για τη προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε στην Υπηρεσία Ασύλου, είτε σε Κέντρο Υποδοχής/Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, το οποίο λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Ασύλου, στα Εξεταστικά Κέντρα της Υπηρεσίας πλησίον των εν θέματι Κέντρων, είτε στα κατά τόπους κλιμάκια της Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) ανά το παγκύπριο είτε στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια ή/και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο. Λεπτομέρειες αναφορικά με τη διάρκεια του έργου αναφέρονται πιο κάτω.

 

1. Καθήκοντα και ευθύνες

I.    Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας με τη διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με αιτούντες διεθνή προστασία και με την ετοιμασία εισηγήσεων επί των αιτήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προσφύγων Νόμων 2000-2020 (όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται). Επίσης, θα πρέπει να ετοιμάζει επιστολές προς τους αιτούντες για κοινοποίηση της απόφασης της Υπηρεσίας, όπως και για άλλα θέματα συναφή με τη διαδικασία ασύλου.

II.    Ετοιμάζει και υποβάλλει σημειώματα/εκθέσεις/πρακτικά που αφορούν εν γένει το πεδίο δράσης και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων και εκθέσεων γεγονότων οι οποίες προκύπτουν λόγω προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.

III.    Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.

IV.    Παρέχει διοικητική υποστήριξη, ανάλογα, στη λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία.

V.    Διαχειρίζεται, υλοποιεί, συντονίζει και παρακολουθεί συγχρηματοδοτούμενα έργα της Υπηρεσίας Ασύλου.

VI.    Βοηθά στην ετοιμασία συμβάσεων και εγγράφων διαγωνισμών και παρακολουθεί/εποπτεύει την ομαλή υλοποίηση συμβάσεων και έργων.

VII.    Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και τους κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

VIII.    Παρέχει νομική υποστήριξη σε θέματα ασύλου και υποδοχής και προσφυγών.

IX. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με τις διαδικασίες ασύλου και υποδοχής της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

2.   Απαιτούμενα προσόντα

I.  Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους.

II.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

III.  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Μαθηματικά και Στατιστική, Πληροφορική, Ευρωπαϊκές Σπουδές. .Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

IV.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Δεδομένης Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

V.  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ
α) Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master’s Degree) σε σχετικά θέματα σύμφωνα με την παράγραφο 2.Ill 1
β) Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σε σχετικά θέματα σύμφωνα με την παράγραφο 2.Ill 1,5
V) Πείρα σχετική με την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, εκθέσεων γεγονότων, διοικητική υποστήριξη στα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας, καταρτισμό συμβάσεων, διαγωνισμών και έργων, προετοιμασία στατιστικών, παροχή νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου. 0,5 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο τα 3 μόρια
δ) Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας 0,5
ε) Παρακολούθηση το ελάχιστο ενός από τα ακόλουθα modules του EASO, μετέπειτα EUAA, (Inclusion, Interview techniques, Evidence Assessment, Reception Module). 0,5

 

4. Σημειώσεις

Α. Ισοβαθμία:

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:

I.    Διάρκεια πείρας στην εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, στις εκθέσεις γεγονότων, στη διοικητική υποστήριξη στα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας, στον καταρτισμό συμβάσεων, διαγωνισμών και έργων, στην προετοιμασία στατιστικών, στην παροχή νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου.

II.    Ακαδημαϊκά προσόντα (προτεραιότητα σε υποψήφιους με διδακτορικό τίτλο).

III.    Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία).

 

Β. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα:

I.    Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερους.

II.    Τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα, και στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να συνοδεύονται με αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ.

III.    Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

IV.    Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.

V.    Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

VI.    Η παρακολούθηση των modules του EUAA θα επιβεβαιώνεται με την υποβολή πιστοποιητικού παρακολούθησης από το EUAA.

 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης

I.    Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιοσδήποτε άλλης διατύπωσης.

II.    Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

III.   Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.

 

Δ. Υποβολή Αίτησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

I. Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου, στη διεύθυνση: www.moi.gov.cy/asylum

II. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/ στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στον 3° όροφο στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στη Λευκωσία (Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, αρ. 70, Τ.Κ. 1077, Λευκωσία) με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. ή να αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου). Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για 53 θέσεις ΕΟΧ Λειτουργών Ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου».

III. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου).

2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου (τηλ. 22308505/520 -email: kkonstantinou@papd.mof.gov.cy).

 

Ε. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρτικός) Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 70(Ι)/2016 {άρθρο 6 (6 α)}, πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της σειράς κατάταξής του στον προκαταρτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA