AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΕΒΕ: Θέση Εργασίας

ΚΕΒΕ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ζητά να προσλάβει άτομο για την πλήρωση της θέσης:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
– Να χειρίζεται και διεκπεραιώνει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ
– Να αξιολογεί προτάσεις για συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
– Να καταρτίζει προϋπολογισμούς σε σχέση με Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχει το ΚΕΒΕ
– Να συγγράφει και καταθέτει προτάσεις εκ μέρους του ΚΕΒΕ σε προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
– Να αναπτύξει δίκτυο συνεργατών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
– Να παρακολουθεί τις σχετικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εντοπισμό προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
– Να προβαίνει σε εισηγήσεις στη Διεύθυνση του ΚΕΒΕ για προγράμματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και στα οποία θα πρέπει να συμμετέχει το ΚΕΒΕ
– Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Μηχανική ή άλλο σχετικό θέμα (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ο οποίος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
– Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα παρουσίασης των θεμάτων που θα του/της ανατίθενται σε άπταιστα προφορικά και γραπτά κείμενα.
– Εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων τουλάχιστον ενός έτους.
– Εμπειρία στο σχεδιασμό, σύναψη και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων.
– Γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
– Ψηφιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα καλή γνώση της επεξεργασίας κειμένων, ηλεκτρονικών φύλλων και παρουσιάσεων.
– Βασικές γνώσεις & δεξιότητες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
– Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
– Γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα του Κοινοτικού κεκτημένου που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.
– Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις.
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
– Λευκό ποινικό μητρώο.

Γ. ΑΠΟΛΑΒΕΣ:
– Προσφέρονται απολαβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ταμείο προνοίας και 13ον μισθό.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secgen@ccci.org.cy μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2022.
– Όλες οι αιτήσεις θα τηρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
– Οι αιτητές που θα κριθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη και αξιολόγηση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA