AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ: Θέση Εργασίας

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια ΛΤΔ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Θέση Τεχνικού Γενικών Καθηκόντων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Τεχνικού Γενικών Καθηκόντων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άνεση στον προφορικό και το γραπτό λόγο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφή θέση
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Απολυτήριο Τεχνικής/Επαγγελματικής ή Ανώτερης Σχολής
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

 • Συντήρηση, επισκευή μηχανημάτων εργοστασίων, νέες κατασκευές και εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών.
 • Εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων στα τεχνικά προβλήματα της αρμοδιότητας του.
 • Υπό την επίβλεψη προϊσταμένου, συντήρηση υδραυλικών, μηχανολογικών και συναφών εγκαταστάσεων, επισκευή μηχανολογικού μέρους των μηχανημάτων των εργοστασίων, νέες κατασκευές και εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών.
 • Χειρισμός εξοπλισμού για συγκολλήσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, τόρνου κτλ.
 • Διενέργεια μετρήσεων, ρυθμίσεις και ελέγχους στον τομέα της αρμοδιότητας του.
 • Εκτέλεση χειρονακτικών εργασιών γενικής και ειδικής φύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου του.
 • Καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων.
 • Αντικατάσταση άλλων συναδέλφων σύμφωνα με τις ανάγκες.
 • Οτιδήποτε άλλο του ανατεθεί από την Διεύθυνση σε ότι αφορά τις εργασίες του Συγκροτήματος.
 • Ένταξη σε σύστημα βάρδιας.

Απολαβές – Ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ωφελημάτων και ωραρίου σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, μαζί με αντίγραφα σχετικών πιστοποιητικών, μέχρι την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 στην ακόλουθη διεύθυνση, αναφέροντας στην αίτηση «Θέση Τεχνικού Γενικών Καθηκόντων»:

Γενικό Διευθυντή

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Τ. Κ. 24043

1700 Λευκωσία

Τηλ.:22872700

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA