AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια της επέκτασης των υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας δέχεται, αιτήσεις για την πλήρωση θέσης για τις ανάγκες του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα».

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα/ Ογκολογία/ Νοσηλευτική Διοίκηση / Δημόσια Υγεία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Τριετής τουλάχιστον πείρα σε Εποπτική θέση Νοσηλευτικών Λειτουργών κατά προτίμηση στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας ή Ογκολογίας
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΜS office)

Κυριότερα Καθήκοντα

 • Προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, επιβλέπει, καθοδηγεί και ελέγχει την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί κάτω από την εποπτεία του/ της ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών του Συνδέσμου
 • Καθορίζει και υλοποιεί στόχους για την εύρυθμη λειτουργία και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών του Συνδέσμου προς τους ασθενείς
 • Ρυθμίζει τα καθήκοντα, ελέγχει και καθοδηγεί το νοσηλευτικό προσωπικό και άλλο βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Σύνδεσμο και φροντίζει για την ανάπτυξη και επιμόρφωση του στα πλαίσια της ανακουφιστικής φροντίδας
 • Φροντίζει για τη πιστή εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού νομοθεσίας, διατάξεων και οδηγιών του/ της Ιατρικού/κης Διευθυντή/τριας
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή διαδικασιών, κριτηρίων/ δεικτών ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Καταρτίζει και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν  από τα γραφεία του Συνδέσμου ή την ιστοσελίδα www.anticancersociety.org.cy.

Το έντυπο πρόσληψης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 2021


2.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια της επέκτασης των υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας δέχεται, αιτήσεις για την πλήρωση θέσης για τις ανάγκες του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα».

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας και ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΜS office)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Κυριότερα Καθήκοντα

 • Εκτελεί νοσηλευτικά καθήκοντα και εφαρμόζει τη θεραπεία την οποία καθορίζει ο θεράπων ιατρός.
 • Εκτελεί οποιεσδήποτε οδηγίες δίδονται από την Προϊσταμένη Αδελφή, την Ιατρική Διευθύντρια, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.
 • Συμμετέχει στην επίβλεψη και καθοδήγηση κατώτερου νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
 • Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του ιατρικού εξοπλισμού και της περιουσίας του Συνδέσμου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν  από τα γραφεία του Συνδέσμου ή την ιστοσελίδα www.anticancersociety.org.cy.

Το έντυπο πρόσληψης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 2021

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA