AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 8 Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 8 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων: 

1. Λειτουργού Λογιστηρίου (με νομική κατεύθυνση) – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11

2. Διοικητικού Λειτουργού (με νομική κατεύθυνση) – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11

3. Τεχνικού Μηχανικού (με κατευθύνσεις: Πολιτικής Μηχανικής, δύο (2) θέσεις, Χημείου μία (1) θέση), Μηχανολογίας – μία 1 θέση), Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) – Α7 – Α8 (i)

4. Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) – Α7 – Α8(i)

5. Βοηθού Γραφείου – Mία (1) θέση, Κλίμακα Α1, Α2, Α5 (ii)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν ιδιοχείρως αίτηση για πρόσληψη και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 23 Ιουλίου 2021 μέχρι τις 14.30. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν την ονομασία της αντίστοιχης θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, δηλαδή:

1. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ» ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

4. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

5. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΟΥ)

6. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

7. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Θα πρέπει στην κάθε αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν. Σε περίπτωση αίτησης για διορισμό για πέραν της μίας θέσης (ή Τομέα/Κλάδου σε σχέση με τις θέσεις Τεχνικού Μηχανικού), πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο αίτησης, με πλήρη στοιχεία και πιστοποιητικά.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από την 23η Ιουλίου 2021 και ώρα 14:30 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΔΩ

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS