AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέσεις Εργασίας

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία και Αμμόχωστος

1. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι προτίθεται να  απασχολήσει άτομα για τις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, για την κάλυψη των πιο κάτω αναγκών:

  • Υποστήριξη στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Δανείων σε καθυστέρηση
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση έργων Επικαιροποίησης Βάσεων δεδομένων
  • Υποστήριξη σε άλλα έκτακτα έργα και τακτικές εργασίες

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον περίοδο/περιόδους  μέχρι και 16  μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μια πόλη μόνο (Λευκωσία και Αμμόχωστο)

Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία επιλογής προσώπων, για την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών, αναφέρονται στην παράγραφο 4.

2. Ελάχιστα Προσόντα και Προϋποθέσεις 

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω, ή 80% και άνω, σε περίπτωση Ιδιωτικού Σχολείου.
  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
  • Προηγούμενη εμπειρία (τουλάχιστον 2 χρόνων) σε Πιστωτικό Ίδρυμα,  θα θεωρηθεί πλεονέκτημα και θα πριμοδοτηθεί με 5 θέσεις στη σειρά κατάταξης

3. Προϋπολογισμός έργου και άλλες διευθετήσεις

4. Διαδικασία κατακύρωσης Προσφορών

  • Η τιμή για την αγορά των υπηρεσιών ορίζεται στα €7 ανά ώρα.
  • Για τυχόν εργασία που θα ανατεθεί για εκτέλεση σε χρόνο εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Οργανισμού η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.

Η επιλογή των προσώπων για κάθε πόλη θα γίνει με δημόσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού, στα Κεντρικά του Γραφεία, στη Γωνία Προδρόμου και Λεύκωνος 2, στο Στρόβολο.

Οι κληρωθέντες θα καταταγούν με σειρά επιτυχίας στη κλήρωση. Όσοι κατέχουν το  πλεονέκτημα, θα ανέβουν στη σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Η πρόσκληση για προσφορά έργου θα γίνεται με βάση τον τελικό Κατάλογο, και ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.  Όσοι καλούνται για παροχή έργου, θα υπογράφουν σχετική Σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει να προηγηθεί η παρουσίαση των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αντίγραφα των  οποίων θα έχουν ήδη επισυναφθεί στην αίτηση των προσώπων που θα έχουν επιλεγεί.

5. Άλλες πληροφορίες

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, δεν εκδηλώσει το ενδιαφέρον του εντός 3 ημερών ή δεν προσέλθει εντός 15 ημερολογιακών ημερών για υπογραφή Σύμβασης και ανάληψης έργου, αυτόματα θα γίνεται προσφορά στον επόμενο  επιλαχόντα, κατά σειρά  του τελικού Καταλόγου.

Στην περίπτωση αποδέσμευσης οποιουδήποτε που θα επιλεγεί και θα υπογράψει Σύμβαση, ο Οργανισμός θα μπορεί να καλέσει τους επιλαχόντες, κατά σειράς του τελικού Καταλόγου, για προσφορά υπηρεσιών για το υπολειπόμενο διάστημα της προκήρυξης αυτής.

Άτομα που έχουν συμπληρώσει σύμβαση/σεις  με το Οργανισμό πέραν των 16 μηνών δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

6. Αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 (μεσάνυχτα).

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, που απαιτούνται με βάση την παρούσα προκήρυξη (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503507, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, hfc@hfc.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS