AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λιβαδιών: Θέση Εργασίας

Δήμος Λιβαδιών: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Δημοσίευση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λιβαδιών.

Ο Δήμος Λιβαδιών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Kλίμακα Α2 για περίοδο μέχρι 24 μήνες.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2) 

1. Απαιτούμενα προσόντα

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(β) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, Δικαιοσύνης 1, 7060 Λιβάδια που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, όχι αργότερα από τις 02/04/21.

7. Τα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στον αριθμό 24821740, κα Παναγιώτα Μηνά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση demoslivadion@cytanet.com.cy

Περισσότερα εδώ