AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑΗΚ: 7 Θέσεις Εργασίας

ΑΗΚ: 7 Θέσεις Εργασίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού.

1. Τριών (3) κενών θέσεων Λειτουργού Ασφάλειας (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Ασφάλειας Α’), Κλίμακα Ν3Α (Α8-2:€22.527-€37.661 – Α10:€34.284-€47.396 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689)
Σημ. Καθορίζεται ότι οι δύο (2) κενές θέσεις θα πληρωθούν από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και η μία (1) κενή θέση θα πληρωθεί από Μηχανολόγο Μηχανικό, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας

2.Τεσσάρων (4) κενών θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Πληροφορικής Α’), Κλίμακα Ν3Α (Α8-2:€22.527-€37.661 – Α10:€34.284-€47.396 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Λόγω της πανδημίας του COVID 19 θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια όλων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Ως εκ τούτου, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 μόνο μετά από ραντεβού στα πιο κάτω τηλέφωνα μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 26 Φεβρουαρίου 2021:
• στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. Για ραντεβού στα τηλ. 22201612, 22201636 και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:
• Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός. Για ραντεβού στο τηλ. 25205277
• Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα. Για ραντεβού στο τηλ. 24204070
• Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος. Για ραντεβού στο τηλ. 26206281

Οι ώρες επικοινωνίας με τα πιο πάνω τηλέφωνα για ραντεβού είναι οι πιο κάτω: 08:00-14:15 (Δευτέρα – Παρασκευή) 15:00-17:45 (Τρίτη) Την Παρασκευή 26/02/2021, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ και αφού το ραντεβού έχει διευθετηθεί έγκαιρα.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
Φαξ.: +357-22 20 16 03