AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: 2 Θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: 2 Θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού – Λάρνακα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων.

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2) 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).
(3) Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από το ΣΥΛ).
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
(6) Επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
(7) Επιτυχία στην ανώτερη (higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών θα θεωρείται πλεονέκτημα.
(8) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα θεωρείται πλεονέκτημα.

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Συμβουλίου.
(2) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.
(3) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
(4) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.
(5) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.
(6) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.
(7) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές εντός ή εκτός του Γραφείου και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.
(8) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Τμήματος, που υπηρετεί.
(9) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(10) Χειρίζεται τηλεφωνικό πίνακα και παρέχει πληροφορίες στο κοινό, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.
(11) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη κατά 10%, και  σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των 24 μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, ή και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy).  Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει  «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο ΣΥΛ για καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού».  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (Αδαμάντιου Κοραή 12, 6010 Λάρνακα) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 23η Οκτωβρίου  2020.  Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς 24200501 και 24200502 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@lwb.org.cy

ΕΝΤΥΠΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΟΝΑΔΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Κλ. Α2) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για δύο (2) θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

1. Λογιστική, Intermediate – Higher, Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μονάδες 1-4 (Intermediate LCCI: 1 μονάδα, Higher LCCI: 2 μονάδες, Πανεπιστημιακό  Δίπλωμα: 4 μονάδες – Οι αιτητές θα μοριοδοτούνται  μόνο σε μία από τις τρείς περιπτώσεις, σ’ αυτή με την πιο ψηλή βαθμολογία.

2. Πείρα σχετικά  με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης: Μονάδες 0.1-3.6 (0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια).

3. Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης: Μονάδες 10-20 (Οι μονάδες είναι ο βαθμός του Απολυτηρίου)

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

Α. Πρώτη ισοβαθμία
Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων (μορίων), με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ..

Β. Δεύτερη ισοβαθμία
Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε για κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης τους, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο ενωρίτερα γεννηθείς αιτητής κ.ο.κ..