AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εκτιμητής Ακινήτων

Markaris Chartered Surveyors Valuers & Property Consultants: Ζητείται Εκτιμητής Ακινήτων – Λεμεσός

Δεχόμαστε αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Εκτιμητή Ακινήτων

Καθήκοντα:

• Ενεργός συμμετοχή στη διεκπεραίωση εκτιμήσεων ακινήτων

• Διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων της αγοράς ακινήτων Απαιτούμενα προσόντα:

• Σχετικό δίπλωμα σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο του Real Estate.

• Ενδιαφέρον για μακροχρόνια επαγγελματική σταδιοδρομία στην αγορά ακινήτων

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

• Άδεια οδήγησης Απολαβές

Οι απολαβές θα είναι πολύ ικανοποιητικές, ανάλογες προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Markaris L.L.C. Λεοντίου Α΄ 179Α, 3020 Λεμεσός,

τηλ: 25817575

φαξ: 25817574

E-mail: admin@markaris.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”