AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κενές θέσεις

Κενές θέσεις – κάτοικοι Λάρνακας & επαρχίας

Η εταιρεία μας, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα την Λάρνακα, δραστηριοποιείται στον τομέα του marketing.

Η εταιρεία μας , αναζητεί δυναμικά άτομα για την πλήρωση κενής θέσης Λειτουργού Marketing και Πωλήσεων (Marketing & Sales Representative) με σκοπό να ενισχύσει την ομάδα της. Ο γρήγορος ρυθμός της αγοράς σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό και τις αλλαγές στον τομέα του marketing , καθιστούν την θέση στο τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας μας, μια συναρπαστική ευκαιρία καριέρας.

Περιγραφή Θέσης:

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική προώθηση και πώληση των υπηρεσιών του πελάτη, τη βέλτιστη ικανοποίηση του πελάτη και την μεγιστοποίηση των κερδών από την πώληση προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, το άτομο που θα επιλεχθεί:

 • Έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί συναντήσεις με νέους ή/και πιθανούς πελάτες με σκοπό την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών του πελάτη
 • Διατηρεί και διευρύνει τις επαγγελματικές γνώσεις του με τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, τη δημιουργία προσωπικών δικτύων (networking)
 • Μελετά και αναλύει τα στατιστικά στοιχεία των πωλήσεων του και προχωρά σε εισηγήσεις και ενέργειες. Γνωρίζει τις υπηρεσίες του πελάτη και διενεργεί έρευνα αγοράς. Ενημερώνεται συνεχώς για τον ανταγωνισμό.
 • Δημιουργεί και συντηρεί σχέσεις συνεργασίας με νέους και υφιστάμενους πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες .
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Άριστες ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Προσέγγιση με γνώμονα τον πελάτη.
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων και υλοποίησης στόχων.
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, καινοτομία.
 • Πάθος για μάθηση.
 • Να μπορεί να ταξιδεύει εντός και εκτός χώρας.

Παροχές :

 • Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης .
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον
 • Καθημερινή εποπτεία και υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο email: backoffice.cvscollector@gmail.com ,σημειώνοντας στο θέμα ‘‘Λειτουργός Marketing και Πωλήσεων”.

 • Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.