AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου»: Ζητούνται Νηπιαγωγοί

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου – Νηπιαγωγοί – Λευκωσία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ– Νηπιαγωγοί

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Αριθμός θέσεων για κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν εντός ενός έτους
Κατηγορία: Συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Πλήρης απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα), σε μέρες και ώρες που καθορίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλόγως των αναγκών του.
Τόπος Εργασίας: Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Νηπιαγωγός) πλήρους απασχόλησης (38 ώρες/εβδομάδα) στο Νηπιαγωγείο ‘Λητώ Παπαχριστοφόρου’ και τον Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι θέσεις θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου καθορίζονται ως εξής:
1. Πτυχίο στην Προσχολική Εκπαίδευση από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
2. Σχολική εμπειρία σε βρεφοκομικούς ή/και νηπιαγωγεία της Κύπρου/Ελλάδας
3. Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.

Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:
1. Διδακτική πείρα, τουλάχιστον 1 έτους, σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής, Νηπιοσχολικής/Προσχολικής Αγωγής ή συναφές αντικείμενο.
3. 2ος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στη Βρεφονηπιοκομία.
4. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, τον χορό, τα εικαστικά ή το θέατρο.

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά:
Εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εμπειρική κατάρτιση, χρειάζεται να διαθέτει οξυδέρκεια, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, αναλυτική σκέψη, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Ενδεικτικά καθήκοντα και ευθύνες:
Υπό την εποπτεία της υπεύθυνης του σχολείου και του Επιστημονικού Συμβουλίου του σχολείου:
1. Ετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ακολουθώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα
του Νηπιαγωγείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας..
2. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
3. Καταγράφει σε ειδικά έντυπα και εκθέσεις, πληροφορίες αναφορικά με τη μαθησιακή και αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, σύμφωνα με την πολιτική του Σχολείου.
4. Αναπτύσσει και εφαρμόζει μαθησιακά πρόγραμμα στο μικροεπίπεδο της τάξης, όπου και όταν χρειαστεί.
5. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας του σχολείου.
6. Συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες συνεδρίες και τους εορτασμούς του σχολείου.
7. Συμμετέχει ενεργά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία αποφασίζονται από την υπεύθυνη του σχολείου μέσω του Επιστημονικού Συμβουλίου.
8. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εορτές, και εκδηλώσεις του σχολείου καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια σε μη εργάσιμο χρόνο.
9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο ενός (1) έτους. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1158. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Στις ακαθάριστες απολαβές συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και άλλων αποδεικτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση nursery@ucy.ac.cy μέχρι τις 5 Ιουλίου 2024 στις 12:00 σε μορφή PDF.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Έλενα Θεοδοσίου (Υπεύθυνη Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου) στο τηλέφωνο 22894150/22893150 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nursery@ucy.ac.cytheodosiou.elena@ucy.ac.cy
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πιο πάνω θέσεις θα πληρωθούν νοουμένου ότι θα εγκριθεί η χρηματοδότηση από τα αρμόδια σώματα του Π.Κ

Σημειώνεται ότι δεν είναι απαιτούμενο οι αιτητές/αιτήτριες να είναι Κύπριοι/ες Πολίτες. Πρέπει όμως να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά την περίοδο εργοδότησής τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η υποβολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας.
Οι επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:52am on Saturday July 6th, 2024