AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Mary’s Market Θέση στο Λογιστήριο

Mary’s Market Θέση στο Λογιστήριο – Λεμεσός

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Γνώσεις Η/Υ (Microsoft Windows, Word, Excel)

• Κάτοχος LCCI Intermediate ή ανώτερου διπλώματος στη Λογιστική

• Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχη θέση / κλάδο ή/και γνώση του λογιστικού προγράμματος E-soft θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ωφελήματα:

• Άμεση πρόσληψη και πλήρης απασχόληση

• Ημέρες Εργασίας (Δευτέρα – Παρασκευή)

• Ευέλικτο πρωινό ωράριο εργασίας (07:00–15:00, 08:00-16:00 ή 09:00-17:00)

• Ευκαιρίες ανέλιξης

• Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων

• Απολαβές αναλόγως προσόντων

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@marysmarket.com.cy (με τίτλο: “Τμήμα Λογιστηρίου- anergosjobs.com”).