AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής: Θέση Εργασίας

Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ενηλίκων ΑμεΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης εργασίας, για τη θέση Συνοδού-Φροντιστή/ριας ΑμεΑ στο Κέντρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Εχεμύθεια, υπομονή, αποδοτικότητα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (τα οποία θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόντα)

  • Προηγούμενη πείρα με ΑμεΑ
  • Πτυχίο σε ένα από τους ακόλουθους τομείς: Νοσηλευτική, Κοινωνική Εργασία, Φυσιοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Φυσική Αγωγή, Ψυχολογία, Μουσικοθεραπεία, Ειδική Παιδαγωγική
  • Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΡΙΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΥ:

  • Φροντίζει τα ΑμεΑ για θέματα: σίτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, φύλαξης, ασφάλειας, κοινωνικής εκπαίδευσης.
  • Μεριμνά για την ατομική υγιεινή/καθαριότητα και τη γενική φροντίδα των ΑμεΑ του Κέντρου.
  • Αναλαμβάνει τη μεταφορά, την επίβλεψη και τη συνοδεία των ΑμεΑ σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, εντός και εκτός του Κέντρου, για την ατομική ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ.
  • Φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου του Κέντρου.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα καθήκοντά του/της εργασία θεωρηθεί απαραίτητη και του/της ανατεθεί από το ΔΣ ή και τον/τη Διευθυντή/ρια ή και το Επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου, για την εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως των ΑμεΑ του Κέντρου.

Μισθός στη βάση του μισθού νεοεισερχόμενου υπαλλήλου στο Κέντρο.

θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στο Κέντρο, μέχρι τη Τρίτη 28 Μαΐου 2024, η ώρα 13:00.

Για πληροφορίες κι έντυπα αιτήσεων αποτείνεστε στο Κέντρο Ενηλίκων ΑμεΑ «ΙΑΣΟΝΕΙΟ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ», οδός Χαρίτων 57, Συνοικισμός Ζήνων, 6041 Λάρνακα, μεταξύ των ωρών: 09:00-15:00, Τηλέφωνα: 24650440, 96604954 ή στο EMAIL: info.iasonio@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”