AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΟΔΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας

ΣΟΔΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας – Πάφος

Ο ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1 Θέσης Βοηθού Τεχνικού.

Η θέση τυγχάνει δοκιμαστικής περιόδου 6 μηνών στη βάση της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση μονιμοποίησης θα επωφελείται της Συλλογικής Σύμβασης.

Μικτές απολαβές €1050 ανά μήνα.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επιδιορθώνει τις βλάβες όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Εκτελεί τις εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 3. Αναλαμβάνει τον χειρισμό και τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων παραγωγής ανάλογα με την βάρδια και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οινοποίησης.
 4. Μεριμνά για την
 5. καθαριότητα του χώρου στον οποίο εργάζεται.
 6. Διακριβώνει τις συσκευές παρακολούθησης και μέτρησης.
 7. Καταγράφει τα στοιχεία που αφορούν την διακρίβωση.
 8. Εντοπίζει μη συμμορφώσεις και ενημερώνει τον Υπεύθυνο Τμήματος. Σημαίνει ή/και απομονώνει τα μη συμμορφούμενα είδη, αν απαιτείται.
 9. Εκτελεί άλλα σχετικά καθήκοντα που του αναθέτει ο προϊστάμενός του.
 10. Τα παρόντα καθήκοντα υπόκεινται σε αλλαγή από τη Διεύθυνση ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
 11. Ενημερώνεται για τα πρότυπα που εφαρμόζει ο Οργανισμός και συμπληρώνει τα ανάλογα έντυπα με τις οδηγίες που του δίνονται.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 •  Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής στη Μηχανολογία ή στην Ηλεκτρολογία.
 • Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης, εργατικότητα.
 • Καλή γνώση μηχανών όπως δεντροκοπτική, χορτοκοπτική και άλλων συναφών.
 • Σχετική πείρα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Από τον επιτυχόντα θα ζητηθεί η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού φυσικής καταλληλότητας  το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι ο επιτυχόντας δεν θα επηρεαστεί από την οποιαδήποτε βαριά χειρωνακτική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@sodap.com.cy μέχρι και την Παρασκευή, 24/05/2024 ώρα 12 μμ., με θέμα: “Αίτηση για Θέση Βοηθού Τεχνικού – anergosjobs.com”  όπου θα πρέπει να έχουν ως λεκτικό το ενδιαφέρον τους για την θέση, επισυνάπτοντας, βιογραφικό σημείωμα, και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού, η απόρριψη βιογραφικού θα γνωστοποιείται στον αιτητή μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, με ταυτόχρονη διαγραφή του βιογραφικού και/ή οποιονδήποτε άλλων δεδομένων, από τη βάση δεδομένων συλλογής και αξιολόγησης του Οργανισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA