AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Εργασίας σε θυγατρική της CYTA (μισθός €2.938,08)

Digimed Communications Ltd: Ζητείται Λογιστής  – Λευκωσία

Η Digimed Communications Ltd, θυγατρική εταιρεία της Cyta, ζητά να προσλάβει Λογιστή για την επαρχία Λευκωσίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Επαγγελματικός τίτλος Chartered Accountant ή Chartered Certified Accountant ή ισοδύναμα επαγγελματικά προσόντα αποδεκτά από τη Digimed.
 • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • 5ετής πείρα μετά την απόκτηση του Επαγγελματικού Τίτλου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Ευθύνη για την έγκαιρη τήρηση λογιστικών βιβλίων, ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και διασφάλιση της ορθότητάς τους και ανάλυση και παρουσίασή τους στη διεύθυνση και διοίκηση για την εταιρεία Digimed και για τις θυγατρικές της εταιρείες, συντονισμός με τους εξωτερικούς λογιστές της Digimed και των θυγατρικών της ή/και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες για το σκοπό αυτό.
 • Ευθύνη για την έγκαιρη τήρηση λογιστικών βιβλίων, ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και διασφάλιση της ορθότητάς τους και ανάλυση και παρουσίασή τους στη διεύθυνση και διοίκηση για τα Ταμεία Προνοίας και Υγείας του προσωπικού του Ομίλου Cyta, συντονισμός με τους εξωτερικούς λογιστές των Ταμείων ή/και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες για το σκοπό αυτό.
 • Ευθύνη για τη διαχείριση φορολογικών θεμάτων για τη Digimed, τις θυγατρικές της εταιρίες και τα Ταμεία του Ομίλου Cyta για φορολογική συμμόρφωση, ετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (εταιρικός φόρος, PAYE, άμυνα, ΦΠΑ κλπ) και συντονισμός με εξωτερικούς συμβούλους ή/και με τους λογιστές τους για το σκοπό αυτό.
 • Διαχείριση της ετοιμασίας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου Cyta, του πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών κλπ και συντονισμός με εξωτερικούς συνεργάτες και με τους λογιστές των εταιρειών του Ομίλου για την έγκαιρη και ορθή ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
 • Διαχείριση μισθολογίου, διαχείριση θεμάτων συνεισφορών προσωπικού κλπ για τη Digimed και τις θυγατρικές της.
 • Διαχείριση τιμολόγησης και εισπράξεων πελατών και παρακολούθηση οφειλών για τη Digimed και τις θυγατρικές της.
 • Εποπτεία και έλεγχος εργασιών γραφειακού προσωπικού που αναλαμβάνει τις τιμολογήσεις, πληρωμές κλπ για τη Digimed και τις θυγατρικές της.
 • Συνεργασία με τεχνικό προσωπικό για τη διεξαγωγή τεχνοοικονομικών μελετών και διεξαγωγή οικονομικών μελετών βιωσιμότητας, κοστολόγησης και επικερδότητας και παρουσίασή τους στη διεύθυνση και τη διοίκηση.
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού για τη Digimed και τις θυγατρικές της.
 • Συνεργασία με και παροχή πληροφοριών προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές για τις οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες έχει την ευθύνη.
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών και συνεργασία/επικοινωνία με εξωτερικούς λογιστές, ελεγκτές και συμβούλους (όπου ισχύει) για το θέμα αυτό.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από τη Cyta ή/και τη Digimed.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

 • Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός €2.938,08 (Βασικός μισθός €2.642,87 και Τιμαριθμικό επίδομα €295,21)
 • 13ος μισθός
 • Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)
 • Ταμείο Προνοίας (με τη συμπλήρωση εξάμηνης απασχόλησης)
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
 • 21 μέρες ετήσια άδεια.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Λευκό ποινικό μητρώο αφού προσφερθεί διορισμός (με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου μήνα).
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση DigimedCom@cyta.com.cy το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα προσόντα κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στα τηλέφωνα:
22701235/22701214/22701949: (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-13:30).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:56am on Wednesday February 28th, 2024