AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νηπιαγωγός

«Μαραθόκοσμος»: Ζητείται Νηπιαγωγός – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Νηπιαγωγού με σύμβαση στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας  «Μαραθόκοσμος», ο οποίος στεγάζεται στον Καλοπαναγιώτη. Η θέση είναι μόνιμής απασχόλησης.

Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός θα ανέρχεται από € 14,600.00  μέχρι € 16,058.00  (ανώτατο ποσό) συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Ο/η Νηπιαγωγός θα πρέπει να συνεργάζεται με τη Διευθύνουσα του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, την Διοικούσα Επιτροπή, τους άλλους  παιδοκόμους, το υπόλοιπο προσωπικό του Σταθμού, τα παιδιά και τους γονείς για την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, σύμφωνα με το πρότυπο πλαίσιο λειτουργίας του Σταθμού, το οποίον έχει καταρτιστεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιπλέον σύμφωνα με τον περί Παιδιών Νόμο (Κεφ.352), τους περί Παιδιών Τροποποιητικούς Νόμους Ν.143(Ι)/2002 και Ν.62(Ι)/2011 και το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα Κ.Δ.Π.262/2011. Ειδικότερα ο/η νηπιαγωγός:

 1. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος, την προστασία των παιδιών, την καθαριότητα των χώρων και την οργάνωση του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού.
 2. Ασχολείται με τη διαπαιδαγώγηση και την αγωγή των παιδιών του τμήματός που θα του ανατεθεί. Φροντίζει για την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, τα βοηθά να κατανοήσουν βασικές έννοιες αντίληψης του κόσμου που τα περιβάλλει και παράλληλα και τα ασκεί στο συντονισμό των κινήσεών τους. Για τον σκοπό αυτό δημιουργεί στον χώρο του σταθμού ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, το τραγούδι, την απαγγελία, τη διήγηση, τον χορό, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία. Επίσης, παρακολουθεί τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού και του φαγητού, με σκοπό να συνηθίσουν στην τάξη και την καθαριότητα και να προσαρμοστούν στην ομαδική ζωή.
 3. Έχει καθήκον να βοηθά το παιδί να κατανοήσει την έννοια της ομάδας, να ενταχθεί σε αυτήν, να μάθει να συνεργάζεται, να δημιουργεί και να συναγωνίζεται ευγενικά με τους συνομηλίκους του. Το ομαδικό παιχνίδι, η ατομική δημιουργία, η πνευματική άσκηση και η ψυχαγωγία αποτελούν τα βασικά μέσα που χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα.
 4. Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία των παιδιών περιστατικό.
 5. Λόγω της άμεσης επαφής του µε τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά µε υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σε αυτά ικανότητα συγκέντρωσης και αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία.
 6. Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες τους.
 7. Ενημερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του Σταθμού.
 8. Ενημερώνει µία (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση και µε τους δύο (2) γονείς.
 9. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράµµατος (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.).
 10. Οφείλει να συνεργάζεται με τον επιστημονικά υπεύθυνο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Ο/η Νηπιαγωγός να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στα Νηπιαγωγικά ή στην Βρεφοκομία.
 2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel) και διαδικτύου.
 4. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις σχετικές βεβαιώσεις εργοδότησης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 5. Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, δημιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, μεταξύ των ωρών 8:30 – 16:30, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 47, 2862 Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου στην ίδια διεύθυνση. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com,  με την ένδειξη: ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ – anergosjobs.com

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:30μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποταθούν στο τηλ. 22953428, 96664394 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nurseryschool.sec@gmail.com όλα τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων θα ζητηθούν στην πορεία των συνεντεύξεων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA