AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών: Θέση εργασίας

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών: Ζητείται Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός – Λευκωσία

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (θέση Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2:     €15.197, 15.289, 15.381, 15.490, 15.608, 15.794, 16.173, 16.552, 16.931, 17.310, 17.689, 18.080, 18.626.

Α5:    €16.308, 16.938, 17.568, 18.274, 19.184, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.

A7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.

Συνδυασμένες Κλίμακες.

 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(β) Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές δημοσιονομικές και λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε δημόσια έσοδα και δαπάνες.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2)  Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ)) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

(3)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(4)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

(1)  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

(2)  Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν:

(α) Σε εξετάσεις πάνω στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα σε δύο (2) έτη ή τέσσερις (4) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους, προτού ο διορισμός τους επικυρωθεί· και

(β) σε εξετάσεις στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους και Κανονισμούς για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και στις διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων, μέσα σε τέσσερα

(4) έτη ή οκτώ (8) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

(3)  Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ανώτερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους, θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (2).

(4)  Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.   Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από ενδιαφερομένους μέχρι τις 29 Φεβρουάριου 2024 και όχι αργότερα από τις 12:00 μ. στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Γραφεία του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.contractorscouncil.org.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου.

2.  Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA