AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθαρίστρια/ Βοηθός Κουζίνας

Ίδρυμα Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου: Ζητείται Καθαρίστρια/ Βοηθός Κουζίνας – Πάφος

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ / ΒΟΗΘΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ «ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου (στο εξής «το Ίδρυμα») δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Καθαρίστριας / Βοηθού Κουζίνας με καθεστώς εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου (Ε.Δ.Χ.) στο Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου (στο εξής «Κέντρο»).

Α΄ Γενικές Πληροφορίες
1. Μισθοδοσία
Ο μικτός μισθός είναι €940 από τον οποίο θα γίνονται οι νόμιμες αποκοπές (κοινωνικές ασφαλίσεις κ.ά.). Καταβάλλεται πρόσθετα 13ος μισθός. Στο βασικό μισθό θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Καθήκοντα και ευθύνες
2.1. Ενεργεί υπό τις οδηγίες του Διευθύνοντος Προσώπου του Κέντρου, στο οποίο και αναφέρεται.
2.2. Είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του κτιρίου, του περιβάλλοντος χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) σε υψηλό επίπεδο καθαριότητας με βάση τους κανόνες υγιεινής.
2.3. Βοηθεί στην ετοιμασία και το σερβίρισμα των γευμάτων (πρόγευμα, γεύμα, απογευματινό) και άλλων εδεσμάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2.4. Εκτελεί καθήκοντα εκτός του συνηθισμένου ωραρίου για δράσεις και εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει το Κέντρο ή οργανώνει το ίδιο.
259. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα
3.1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης.
3.2. Γνώση της ελληνικής σε βαθμό που να επιτρέπει την επαρκή και ευχερή επικοινωνία.
3.3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
3.4. Τα ακόλουθα προσόντα θα αποτελούν πλεονέκτημα:
(α) Προηγούμενη πείρα σε συναφή με το αντικείμενο της θέσης καθήκοντα, διάρκειας ενός τουλάχιστου χρόνου.
(β) Πιστοποιητικό ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις μαγειρικές τέχνες ή επισιτιστικές τέχνες και τη μαγειρική.

4. Διάρκεια απασχόλησης – Ωράριο εργασίας
4.1. Η εργοδότηση του ατόμου που θα προσληφθεί θα είναι διάρκειας ενός χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο.
4.2. Εάν το Ίδρυμα για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιανδήποτε χρονική στιγμή, δεν είναι ικανοποιημένο με την απόδοση του εργοδοτουμένου, θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την απασχόληση χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
4.3. Το ωράριο εργασίας του προσώπου που θα προσληφθεί θα είναι συνεχές και συνολικής διάρκειας 37,5 ωρών, κατανεμημένο μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 7.00 μ.μ. Θα είναι σε πενθήμερη βάση απασχόλησης, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Β΄ Πλαίσιο Πρόσληψης
1. Δομή αξιολόγησης
1.1. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης έχει Ειδική Τριμελής Υπηρεσιακή Επιτροπή.
1.2. Οι αιτητές οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, θα κληθούν σε προφορική εξέταση.
1.3. Η επιλογή του προσώπου που θα προσληφθεί, θα γίνει με βάση τα προσόντα τα οποία αποτελούν πλεονέκτημα και τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης η οποία θα διενεργηθεί μέσω προσωπικών συνεντεύξεων.
1.4 Προσόντα τα οποία αποτελούν πλεονέκτημα:
(α) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης (0-5 μονάδες)
Για την πείρα θα συναξιολογηθούν το είδος/αντικείμενό της, η θέση/ιδιότητα και ο βαθμός ευθύνης που κατείχε ο υποψήφιος και η χρονική διάρκειά της.
(β) Πιστοποιητικό ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις μαγειρικές τέχνες ή επισιτιστικές τέχνες και τη μαγειρική (1-2 μονάδες)
1.5. Η δομή της προφορικής εξέτασης έχει ως εξής:
(α) Προσωπικότητα ,ικανότητα επικοινωνίας, γενική εντύπωση (1-6 μονάδες)
(β)΄Ελεγχος των γνώσεων για το αντικείμενο –Βαθμός αντίληψης του ρόλου και των ευθυνών της θέσης μέσα από διαλογική συζήτηση (ερωτήσεις κρίσεως και ελέγχου γνώσεων) (0-7 μονάδες)

5. Διάφορες πρόνοιες
5.1. (α) Μετά την ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων η Ειδική Υπηρεσιακή Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα όπου θα αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειράν κατάταξης σύμφωνα με τις μονάδες που η καθεμιά από αυτές θα έχει συγκεντρώσει.
(β) Το Δ.Σ. θα προσφέρει διορισμό στην υποψήφια που θα συγκεντρώσει την ψηλότερη βαθμολογία επί του συνόλου στην κατάταξη των υποψηφίων.
5.2. Ο πίνακας της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων θα χρησιμοποιηθεί για την περίπτωση πλήρωσης θέσης μέχρι και ένα χρόνο από την ημερομηνία καταρτισμού του.

4. Υποβολή αιτήσεων-Πληροφορίες
4.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου (www.pafos.org.cy) ή από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάφου.
4.2. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάφου μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024, ώρα 2.00 μ.μ.
4.3. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κ. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη στο τηλ. 26822854.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA