AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός Διεργασίας Ζυθοποιίας

Photos Photiades Breweries Ltd: Ζητείται Τεχνικός Διεργασίας Ζυθοποιίας – Λευκωσία

Τεχνικός Διεργασίας Ζυθοποιίας

Brewing Process Engineer

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Εφαρμόζει τις λειτουργικές διεργασίες βάσει οδηγιών

 • Χειρίζεται τον εξοπλισμό παραγωγής και επιλύει προβλήματα

 • Παρακολουθεί την ορθή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού

 • Ελέγχει την ποιότητα του προϊόντος και την απόδοση της παραγωγής

 • Διαχειρίζεται τα ημερήσια έγγραφα σχετικά με την παραγωγή και τη λειτουργία του εξοπλισμού

 • Εφαρμόζει κανόνες για την αποθήκευση πρώτων υλών ή ενδιάμεσων προϊόντων και την διαχείριση των παραπροϊόντων

 • Συμμετέχει εκεί και όπου απαιτείται στις συντηρήσεις του εξοπλισμού παραγωγής

 • Εκτελεί χειρωνακτική και τεχνική εργασία

 • Διασφαλίζει την καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού παραγωγής

 • Εφαρμόζει τμηματικές διαδικασίες και Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής Τροφίμων και Ασφάλειας της Εταιρείας

 • Εκτελεί καθήκοντα μέσα από σύστημα βάρδιας (3 βάρδιες)

Προσόντα & Ικανότητες

 • Απόφοιτος σχολής με μηχανολογική/ηλεκτρολογική κατεύθυνση (λύκειο, τεχνική σχολή, ΤΕΙ)

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 • Πολύ καλή γνώση στη χρήση μηχανογραφικών και λογισμικών μέσων

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και εξεύρεσης βελτιωτικών λύσεων

 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας

 • Ικανότητα χειρωνακτικής και τεχνικής εργασίας

 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα  βάρδιας (3 βάρδιες)

Απολαβές & Ωφελήματα

Ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο συμπεριλαμβάνει 13ο και 14ο μισθό, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφαλιστική κάλυψη και άλλα ωφελήματα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@photiadesgroup.com

Κενή Θέση: Τεχνικός Διεργασίας Ζυθοποιίας (Brewing Process Engineer) Λευκωσία

PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, δεν θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Post expires at 1:18pm on Thursday February 22nd, 2024