AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Λεμεσός

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7(ϋ). Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1)  Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

(2)  Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και άλλων αναγκαίων μητρώων.

(3)  Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(4)  Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

(5)  Βοηθά στην εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου νομοθεσίας και κανονισμών.

(6)  Διεξάγει επιθεωρήσεις και επιτόπιες έρευνες, όπου και όταν χρειάζεται.

(7)  Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(8)  Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερης γραμματέως ή/και εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή/τηλεφωνήτριας, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

(9)  Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός Γραφείου.

(10) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακά εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(11) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

(2)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(3)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(4)  Καλή γνώση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

(5)  Θα πρέπει να έχουν επιτύχει στην Ενδιάμεση Εξέταση (Intermediate) στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,

ή/και

Σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας –

στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό,

ή/και

στην Ελληνική και Αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό.

 

Γ. Εξετάσεις:

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις, διορισμού θα κληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 98 (Ν. 6(Ι)/1998).

 

Δ. Προϋποθέσεις διορισμού:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν:

(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρονών και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(γ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

(στ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων:

Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλ. 25932750.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 9η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA