AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών: Μίσθωση Υπηρεσιών για €24.000/ χρόνο

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών: Μίσθωση Υπηρεσιών για €24.000/ χρόνο – Λευκωσία

Ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για περαιτέρω περίοδο ενός έτους, ως καθορίζεται στην συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών

  • Καταγραφή διαδικασιών και ετοιμασία εγχειριδίων/εγκυκλίων περιγραφής των διαδικασιών αυτών. (Οργάνωση & Μέθοδοι)
  • Βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.
  • Προετοιμασία και υλοποίηση του συστήματος e-Oasis και καταγραφή και διαχείριση του Υφιστάμενου αρχείου.
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού Ημερολογιακού καταλόγου των επαναλαμβανομένων παραδοτέων καταστάσεων η/και υποχρεώσεων του ΚΟΔΑΠ.
  • Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με την αναδόμηση των προσφερόμενων εργασιών και διαδικασιών του ΚΟΔΑΠ.

 

Β. Απαραίτητα Προσόντα

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική, Οικονομικές Επιστήμες. (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής
  3. Πενταετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
  5. Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπως MS Office (Word, Excel, Outlook).

 

Γ. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 01/12/2023, ώρα 15:00 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την μίσθωση υπηρεσιών Υποστήριξης Γραφείου στoν Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών είτε μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Ηρακλέους 27, Γραφείο 203, 2040 Λευκωσία), αναγράφοντας ευκρινώς στο φάκελο «Μίσθωση Υπηρεσιών Υποστήριξης Γραφείου, είτε ιδιοχείρως στον ΚΟΔΑΠ έναντι απόδειξης παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι όσες αιτήσεις ληφθούν μετά την πιο πάνω καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Δ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Η αίτηση πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου και/ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου.

β) Αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα.

γ) Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.

Σημειώσεις:

Στην αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών. Αν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος θα τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του θα απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων να παρουσιαστούν, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

 

Ε. Επιτροπή Επιλογής- Διαδικασία

Η επιλογή των επικρατέστερων μεταξύ των υποψηφίων, θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, που θα συστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ , η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση της. Για το σχηματισμό της κρίσης της κατά την ατομική συνέντευξη, η επιτροπή θα λάβει υπόψη της, την προσωπικότητα του υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση, και την εξειδίκευσή του.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν τη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ο υποψήφιος αποδέχεται τους όρους της εν λόγω Συμφωνίας, σε περίπτωση που επιλεγεί, και αναλαμβάνει όπως προσέλθει, εντός προθεσμίας ΕΠΤΑ (7) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΩ