AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου: Θέση Εργασίας

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου προκηρύσσει θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Τμήμα: Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αριθμός Θέσεων: 1

Καθεστώς Σύμβασης: Μισθωτού/μισθωτής

Διάρκεια: 1 χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης με βελτιωμένους όρους αναλόγως απόδοσης και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης

Περίοδος Αιτήσεων: 17 Νοεμβρίου 2023 – 17 Δεκεμβρίου 2023

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσληψης: Ιανουάριος 2024

Έδρα: Ενεργειακό Γραφείο,  2-12 Λεύκωνος, 1011 Λευκωσία

Μισθός: Αναλόγως προσόντων (Θέση για άτομα με καθόλου έως μερική εμπειρία)

Πρόσθετα Ωφελήματα:

 • 13ος μισθός
 • Μπόνους επίδοσης 30% του μηνιαίου μισθού κατά την καταβολή του 12ου μισθού
 • 21 ημέρες άδεια
 • Ομαδικό σχέδιο προσωπικού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλεια ζωής και μόνιμη ολική ανικανότητα
 • Καινοτόμο και ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • 4ήμερη εργασία
 • Δυνατότητα ένταξης σε Ταμείο Προνοίας κατά την ανανέωση της σύμβασης στον ένα χρόνο
 • Σχέδιο «Ενθάρρυνσης της βιώσιμης κινητικότητας»
 • Πρόγραμμα «Συνειδητή εξάσκηση & προσωπική ανάπτυξη»

Γενικές Πληροφορίες

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 και έχει όραμα μια Κύπρο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Για να το πετύχει αυτό, το Ενεργειακό Γραφείο έχει καθορίσει ένα Χάρτη Πορείας για την περίοδο 2020-2030, επικεντρωμένο σε 10 θεματικές στοχεύσεις στους τομείς: Αντιμετώπιση και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Ενεργειακή Απόδοση, Δίκαια Μετάβαση, Αειφόρες Μεταφορές, Ενεργειακές Κοινότητες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κυκλική Οικονομία, Αειφόρος Τουρισμός και Χρηματοδότηση.

Οι κύριοι τομείς δράσης του Ενεργειακού Γραφείου για την επίτευξη των στόχων του είναι:

 • Η υποστήριξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχοντας τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ο συντονισμός και η τεχνική υποστήριξη έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων σε δημόσια κτήρια.
 • Η παροχή ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης προς τις αναθέτουσες αρχές, για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και την Κυκλική Οικονομία.
 • Η συνεργασία με εθνικούς και άλλους φορείς για τον συντονισμό και την υλοποίηση Σχεδίων Χορηγιών και προγραμμάτων παροχής Τεχνικής Υποστήριξης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή άλλων πηγών χρηματοδότησης.
 • Η διενέργεια τεχνικών μετρήσεων με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.
 • Η προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες.
 • Η διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων.
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και τοπικών αρχών σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφορίας γενικότερα.

 

Περιγραφή Θέσης & Καθήκοντα

 • Να εργάζεται στο Τμήμα Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ενεργειακού Γραφείου, συνεισφέροντας στην εκπλήρωση των εργασιών και των στοχεύσεων του.
 • Να συνεισφέρει στην υλοποίηση και την παρακολούθηση των Σχεδίων Χορηγιών και των μηχανισμών παροχής τεχνικής υποστήριξης των παρεμβάσεων που υλοποιεί το Ενεργειακό Γραφείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερη συμβολή αναμένεται στο Σχέδιο Χορηγιών “Ηλεκτροκίνηση με τα 1000” και στην τεχνική καθοδήγηση νοικοκυριών με ΑμεΑ για συμμετοχή τους σε Σχέδια Χορηγιών.
 • Να συνεισφέρει στην υλοποίηση άλλων συναφή Σχεδίων Χορηγιών ή μηχανισμών παροχής τεχνικής υποστήριξης τα οποία δύναται να συντονίζει/υποστηρίζει το Ενεργειακό Γραφείο.
 • Να εγκαθιστά τεχνικό και μετρητικό εξοπλισμό όπως έξυπνους μετρητές, αναλυτές ενέργειας κ.α. σε κτήρια και εγκαταστάσεις.
 • Να συνεισφέρει στην αξιολόγηση, προετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων διενεργώντας τεχνικές μετρήσεις και αναλύσεις.
 • Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης, ευφυίας κτηρίων, αποθήκευσης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Να συνεισφέρει σε εργασίες και καθήκοντα σχετικά με την επιστήμη της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας του Τμήματος.
 • Να συνεισφέρει στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, εκθέσεων και παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων.
 • Να συμβάλει στην υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Να συνεισφέρει στην ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων.
 • Να παρακολουθεί και να αναλύει εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, στατιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις σχετικές με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Να εκπροσωπεί το Ενεργειακό Γραφείο σε συναντήσεις, εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Να συνεισφέρει στην καθημερινή λειτουργία του Γραφείου και να επικοινωνεί με συνεργάτες, συναδέλφους, ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο του ΕΤΕΚ.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών της Microsoft Office.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία μέχρι και 3 χρόνια σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικού διαχείρισης έργων (όπως Microsoft Project) αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πιστοποιημένος Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας, εγγεγραμμένος στο μητρώο της Υπηρεσίας Ενέργειας θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικών με τη θέση (όπως Ενεργειακού Ελεγκτή και Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα) θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία ή συμμετοχή σε μη κυβερνητικό οργανισμό με περιβαλλοντικό ή/και κοινωνικό χαρακτήρα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία ή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση Σχεδιαστικών λογισμικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας, πέραν των Αγγλικών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Απαιτούμενες Ικανότητες

 • Ακεραιότητα και συμμετοχικότητα: Αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό, αντιδρά με διακριτικότητα στις διαφωνίες και ενθαρρύνει και τους άλλους να εφαρμόζουν το ίδιο. Είναι άτομο έμπιστο, ηθικό και σέβεται εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Ομαδικότητα: Καλλιεργεί ομαδικό πνεύμα, συνεργάζεται και υποστηρίζει άλλους να πράξουν το ίδιο.
 • Συνεργασία: Δημιουργεί και ενισχύει τη συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες.
 • Αποτελεσματικότητα: Εφαρμόζει σειρά ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων/εργασιών για την επίτευξη καθορισμένων στόχων, διασφαλίζοντας πάντα και την απαιτούμενη ποιότητα στο αποτέλεσμα.
 • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα: Άτομο ανοιχτό σε αλλαγές και ευέλικτο σε μεταβολές στα καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας.
 • Αποδοτικότητα και Συνέπεια ακόμη και σε συνθήκες πίεσης.
 • Προσπάθεια για Συνεχή Βελτίωση.
 • Επικέντρωση στην Επίλυση Προβλημάτων: Αξιολογεί και αναλύει δεδομένα και ενέργειες, ώστε να καταλήγει σε λογικές και ρεαλιστικές αποφάσεις. Εφαρμόζει ορθολογιστικές και χωρίς προκαταλήψεις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του ρίσκου των αποφάσεων που λαμβάνει. Εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα για την επίλυση προβλημάτων.
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία: Εκφράζει ιδέες και παραθέτει δεδομένα με καθαρό λόγο και ακρίβεια. Επικοινωνεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αισθήματα των άλλων. Είναι καλός/η ακροατής/άτρια και μοιράζεται γνώσεις με άλλους. Διαχειρίζεται τη διαφορετική άποψη με αποτελεσματικότητα, αναζητώντας τα κοινά σημεία με τους συνομιλητές για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες.
 • Τεχνικές ικανότητες: Να μπορεί να διαβάζει και να ερμηνεύει αρχιτεκτονικά σχέδια και γνώση προγράμματος AutoCAD.

 

Σημαντικές Διευκρινήσεις

 • Υποψήφια άτομα για τη θέση καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος σε μορφή pdf στο email: recruitment@cea.org.cy με θέμα: “anergosjobs.com” 
 • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17η Δεκεμβρίου 2023 τα μεσάνυχτα.
 • Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία, δε θα ληφθούν υπόψη.
 • Μόνο άτομα που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ειδοποιηθούν.
 • Το Ενεργειακό Γραφείο δεν υποχρεούται να προχωρήσει στην πρόσληψη, αν δεν υπάρξει κατάλληλο άτομο για τη θέση.
 • Η θέση αφορά άτομα που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ’ ελάχιστον διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και προσωπικών στοιχείων για διεκδίκηση της παρούσας θέσης θεωρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς προσλήψεων. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο Διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου και η ομάδα προσλήψεων. Με την πλήρωση της θέσης, ή με την πάροδο 3 μηνών, όποιο έρθει πρώτο, όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν σταλεί, θα διαγραφούν.
 • Το άτομο που θα επιλεγεί θα ακολουθήσει πρόγραμμα ένταξης, εκπαίδευση, συνεχής καθοδήγηση και σταδιακή ανάληψη των επιμέρους καθηκόντων.