AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: Θέσεις εργασίας

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρωση 2 (δύο) κενών μόνιμων θέσεων, Λειτουργού Πληροφορικής στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Η μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι Α8-Α10-Α11 (Συνδυασμένες Κλίμακες):
Α8:€24.619,25.721,26.894,28.091,29.288,30.485,31.682,32.879,34.076, 35.273,36.470,37.667
Α10:€34.284,35.923,37.562,39.201,40.840,42.479,44.118,45.757,47.396
Α11:€40.525,42.164,43.803,45.442,47.081,48.720,50.359,51.998,53.637

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Αναλαμβάνει την εκτέλεση των καθηκόντων σχετικά με:
1.1. Τη συλλογή δεδομένων για νέο εξοπλισμό, την ετοιμασία σχηματικών διαγραμμάτων πληροφορικών δικτύων, την οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία της επιδιόρθωσης και συντήρησης ηλεκτρονικού και σχετικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
1.2. Τη διεξαγωγή ερευνών, την ετοιμασία, τη δοκιμή προγραμμάτων για τεχνητό έλεγχο ή επιδιόρθωση και λειτουργία εφαρμογών και την τροποποίηση των λειτουργικών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
1.3. Τη διατήρηση και ασφάλεια ηλεκτρονικού αρχείου, προγραμμάτων και εφαρμογών και άλλων περιφερειακών συστημάτων και διατηρεί αρχείο προβλημάτων, λύσεων και αλλαγών των διαφόρων συστημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής.
1.4. Τη διεξαγωγή ερευνών, τη συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.
1.5. Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής (ανάλυση, σχεδιασμό, προγραμματισμών και δομικών) καθώς και την εισαγωγή ετοίμων πακέτων.
1.6. Την ετοιμασία σχεδίων, τον προγραμματισμό έργων, κατάρτιση τεχνικών όρων και εκτιμήσεων, ετοιμασία και υποβολή τεχνικών εκθέσεων για έργα ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής.
1.7. Την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του Νομοθεσίας και την επίβλεψη της εκτέλεσης και έλεγχο έργων της αρμοδιότητας του/της.
2. Διεκπεραιώνει εργασίες που εμπίπτουν στον τομέα δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε σχέση με:
2.1. Συντήρηση εξοπλισμού Τεχνολογίας και Πληροφορικής.
2.2. Διάγνωση και Επιδιόρθωση προβλημάτων τεχνικού εξοπλισμού.
2.3. Σχεδιασμό και κατασκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
2.4. Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας Βάσεων Δεδομένων και Διακομιστών.
2.5. Εγκατάσταση και αναβάθμιση λογισμικού/τείχους προστασίας από κακόβουλα λογισμικά και εξωτερικές απειλές και απάτες.
2.6. Διαχείριση και συντήρηση ιστοσελίδων του Οργανισμού και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
2.7. Παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης των χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των διαφόρων Τμημάτων / Υπηρεσιών.
3. Συμμετέχει στη διεξαγωγή μελετών για θέματα που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών με τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων και την ετοιμασία σχετικών εκθέσεων. Υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση της απόδοσης των εφαρμογών και αναπτύσσει πολιτικές και πρακτικές.
4. Συμμετέχει στην ετοιμασία προδιαγραφών προσφορών και στην αξιολόγηση προσφορών, το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών ή/και στην επιτροπή προσφορών ή/ και σε άλλες διατμηματικές επιτροπές/ομάδες στη βάση σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.
6. Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται κατάλληλα και εκπαιδεύει προσωπικό για τη διεκπεραίωση εργασιών.
7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
1.1. Πληροφορικής
1.2. Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1.3. Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1.4. Ηλεκτρονική Μηχανική
Ο όρος « Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο
Σημείωση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημείωση:
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου του ΡΙΚ, δηλαδή με σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σημείωση:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Ουδείς δύναται να είναι υποψήφιος για τη θέση, εκτός αν:
α. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
γ. Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.
δ. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το ΡΙΚ ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης:
1. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (Κώστα Νικολαΐδη), costas.nicolaides@cybc.com.cy, όχι αργότερα από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β ανωτέρω, περιλαμβανομένων Βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Βεβαιώσεις Εργοδότη). Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Σημειώσεις:
1. Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτητές δυνατό να κληθούν όπως αποστείλουν περαιτέρω απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά περιλαμβανομένων βεβαιώσεων αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενων βεβαιώσεων εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει), εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά τη γραπτή εξέταση.
2. Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει).

Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις:
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν.6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009) ως έχει τροποποιηθεί.
Όλοι οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.
Ακολούθως, σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός υποψηφίων αναλόγως του αριθμού των κενών θέσεων σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (Ν.6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί, που έχουν πετύχει στη γραπτή εξέταση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Στο τέλος της διαδικασίας θα καταρτιστεί Πίνακας Διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνεται η πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κεvωθoύv στo διάστημα ενός χρόvoυ από την ημερομηνία καταρτισμού του.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης τηλ: 22862363.