AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λιβαδιών: Θέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Δήμος Λιβαδιών: Θέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – Λάρνακα

Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Λιβαδιών, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8-Α10-Α11) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Λιβαδιών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, Δικαιοσύνης αρ. 1, 7060 Λιβάδια έναντι
απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 17/11/2023 και ώρα 12:00μ.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA