AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφέας (4-5 ώρες καθημερινά)

Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καράτε: Ζητείται Γραφέας – Λευκωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδία Καράτε ζητά γραφέα για απασχόληση στην βάση της αγοράς υπηρεσιών για το γραφείο της στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Να εκτελεί γενικά γραμματειακά, γραφειακά καθήκοντα.
 2. Να εκτελεί καθήκοντα δακτυλογράφου ή τηλεφωνητή /τριας.
 3. Να χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του /της.
 4. Παρουσία σε όλες τις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας για τήρηση πρακτικών.
 5. Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν εκτός Ομοσπονδίας.
 6. Να λαμβάνει μέρος στην Γραμματεία όλων των Αγώνων της Ομοσπονδίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο προσόν.
 2. Ακεραιότητα χαρακτήρα εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ευχάριστη προσωπικότητα.
 3. Αρίστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 4. Γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων MS Office/Window – Word, Excel, καθώς επίσης και του Διαδικτύου (Internet), χρήση e-mail (γνώσεις PowerPoint, Access θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν, όπως και χρήση δακτυλογραφίας).
 5. Προηγουμένη πείρα σε θέση γραφέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

(πληρωμή ανάλογων προσόντων)

Οι πρώτοι έξι μήνες θα είναι υπό δοκιμασία.

Ώρες εργασίας:

Δευτέρα – Παρασκευή 4-5 ώρες καθημερινά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αντίτυπα διπλωμάτων, πτυχίων, βεβαιώσεων σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «Θέση γραφέα για την Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε» και να τοποθετηθεί στο γραμματοκιβώτιο της Κυπριακής Ομοσπονδία Καράτε στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Αμφιπόλεως 21, 2025 Λευκωσία γραφείο Β216 μέχρι τις 2/10/2023 και ώρα 13.00 το μεσημέρι

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA