AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: 8 νέες θέσεις εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 8 νέες θέσεις εργασίας – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού:

  • Μια  (1) θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Νομικός) κλίμακα (Α8-10-11)
  • Μια  (1) θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας κλίμακα (Α8-10-11)
  • Τριών (3) θέσεων Λειτουργού Λογιστηρίου κλίμακα (Α8-10-11)
  • Μια  (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας) κλίμακα: (Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)).
  • Μια  (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρονικής Μηχανικής) (Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1))
  • Μία (1) θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας (Πολιτικού Μηχανικού) κλίμακα (Α9-11-12)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Στις  πιο πάνω κλίμακες  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό, ενώ εφαρμόζεται η πολιτική μείωσης των κλιμάκων εισδοχής ως η Κυβέρνηση.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές η/και προφορικές  εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι αιτήσεις να αποσταλούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hr@limassol.org.cy. Η προθεσμία για την λήψη αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα σχέδια υπηρεσίας και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας της κάθε θέσης  στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα, και ευθύνες, πιο κάτω.

Οι αιτητές θα πρέπει να καταβάλουν τέλος συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης ύψους €30 (ανά θέση) μέσω της JCC Payments στο σύνδεσμο ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής στην διαδικασία σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφεται ενώ η απόδειξη για τη καταβολή του τέλους θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση για διορισμό.

Ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων συμπεριλαμβανομένων των όποιων  γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως  μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1)  ΘΕΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25884559 / 332

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ