AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών: Θέση Εργασίας

Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών: Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός – Λευκωσία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

Το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών προκηρύσσει τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού για το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την κάλυψη της  θέσης, το αντικείμενό της και τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι/ες προτρέπονται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Δικτύου (https://socialmountain.network/) ή εναλλακτικά τη σελίδα του οργανισμού στο Facebook (https://www.facebook.com/socialmountnet). Επιπλέον, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δικτύου, στο τηλέφωνο 22000901, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30-16:30), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialmountnet@gmail.com.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση socialmountnet@gmail.com, με τίτλο: “anergosjobs.com” μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, αναγράφοντας ως θέμα:  Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών_ Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους.

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

α) Έντυπο αίτησης

β) Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

γ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου

δ) Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις προκήρυξης

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση. Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση του Λειτουργού θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Λευκό Ποινικό Μητρώο.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA