AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών προκηρύσσει τη θέση Γραμματειακού Λειτουργού.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τα προαπαιτούμενα για την κάλυψη της θέσης, καθώς και τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι/ες προτρέπονται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Δικτύου (https://socialmountain.network/) ή εναλλακτικά τη σελίδα του οργανισμού στο Facebook (https://www.facebook.com/socialmountnet). Επιπλέον, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δικτύου, στο τηλέφωνο 22000901, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30-16:30), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialmountnet@gmail.com

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση socialmountnet@gmail.com , με τίτλο: “anergosjobs.com”μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, αναγράφοντας ως θέμα: Δίκτυο_Θέση Γραμματειακού Λειτουργού.

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

α) Έντυπο αίτησης

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου

γ) Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση. Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση του/της Γραμματειακού Λειτουργού θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Λευκό Ποινικό Μητρώο.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA