AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: Θέση Εργασίας (μισθός €2.200 μηνιαίως)

Δήμος Λεμεσού: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Κενή θέση Διευθυντή του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (στη περίπτωση αρένων) για διορισμό στη θέση του Διευθυντή του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού. Η θέση θα είναι με σύμβαση διαρκείας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα. Ο μισθός της θέσης θα είναι €2.200 μηνιαίως και η απασχόληση κυρίως απογευματινή.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού το αργότερο μέχρι τις 4/9/2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες της θέσης από την από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassol.org.cy.

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δεν υπάρχει καθορισμένο έντυπο αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα παρακαθήσουν σε προφορικές ή /και γραπτές εξετάσεις όπως ήθελε καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενα Προσόντα Ανάδοχου:

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη μουσική
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για την επιβεβαίωση των προσόντων αυτών ισχύει ο κατάλογος αποδεκτών από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας / Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και τεκμηρίων για γνώση γλωσσών (http://psc.gov.cy και  http://eey.gov.cy αντίστοιχα)
  • Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος στη μουσική θα θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν
  • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία
  • Τριετής πείρα στη διεύθυνση χορωδίας / ορχήστρας / στον τομέα της ειδικότητας του

Καθήκοντα και Ευθύνες:

  • Έχει την ευθύνη οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου
  • Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων / συναυλιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου, καθώς επίσης και άλλων εκδηλώσεων ή συνεργασιών που στοχεύουν στην προβολή και ανάδειξη της μαθητικής Χορωδίας και Ορχήστρας του Ωδείου
  • Διδάσκει το όργανο της ειδικότητας του /της καθώς επίσης και Αρμονία / Θεωρία και διευθύνει την ορχήστρα και χορωδία του Ωδείου.
  • Εκτελεί συναφή με τη θέση του καθήκοντα, καθώς επίσης και την απαραίτητη διοικητική και γραφειακή εργασία για την ομαλή λειτουργία του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA