AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

PASHAS renovations: Θέσεις Εργασίας

PASHAS renovations: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Εταιρεία μας ζητά για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό σε κατασκευαστικά έργα.

Καθήκοντα

 • Καθήκοντα PROJECT MANAGER
 • Διαχείριση έργων από την έναρξη μέχρι την παράδοση
 • Δημιουργία και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
 • Προγραμματισμό και συντονισμό εμπλεκομένων (προσωπικού/υπεργολάβων)

Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Καλή γνώση AUTOCAD/MICROSOFT OFFICE/MS PROJECT
 • 5-10 χρόνια εμπειρία σε μεγάλα Έργα
 • Καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας βιογραφικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@pashas.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”ψ

PROJECTMANAGER

Our company is seeking for immediate recruitment of a Project Manager for construction.

Duties and responsibilities

 • General duties of a Project Manager
 • Project management from start to delivery of the project
 • Creation and monitoring of time schedule
 • Planning and coordination of all interested parties

Qualifications

 • BSc Civil Engineer
 • Good knowledge of AUTOCAD/MICROSOFT OFFICE/MS PROJECT
 • 5-10 years of experience at big projects
 • Good English knowledge (both oral and written)

Interested parties are requested to submit their CV via email at info@pashas.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”


2.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Η Εταιρεία μας ζητά για άμεση πρόσληψη Μηχανικό Εργοταξίου για την επίβλεψη έργων ανακαινίσεων.

Καθήκοντα

 • Διαχείριση έργων από την έναρξη μέχρι την παράδοση
 • Καθημερινό συντονισμό και επίβλεψη εργασιών
 • Προγραμματισμό, συντονισμό και διαχείριση εμπλεκομένων
 • Προετοιμασία πιστοποιητικών πληρωμής υπεργολάβων και εκτελεσθείσας εργασίας

Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Καλή γνώση AUTOCAD/MICROSOFT OFFICE
 • 5 χρόνια πείρα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας βιογραφικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@pashas.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA