AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΟΠΟΚ: Θέσεις εργασίας

ΟΠΟΚ: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Βασικά προσόντα/προϋποθέσεις

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Σπουδές Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος, γεωπονίας, δασολογίας, βιολογίας, βιοχημείας και άλλες σπουδές σχετικές με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και τον πολιτισμό.
  (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα MS Office, χειρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ικανότητα εξεύρεσης και αξιοποίησης πληροφοριών από το διαδίκτυο και χειρισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γνώση ή και εμπειρία στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία ή και εθελοντική ενασχόληση σε οργανισμό σχετικά με το περιβάλλον ή/και στα καθήκοντα της θέσης, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή και ετοιμασία / υλοποίηση προγραμμάτων / δράσεων σε συνεργασία με Κυπριακούς φορείς, ιδιωτικούς ή και κρατικούς οργανισμούς, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Καθήκοντα & Ευθύνες:

 • Σύνταξη εκθέσεων, συντονισμός, επίβλεψη και προώθηση των θεμάτων της ΟΠΟΚ, υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΟΠΟΚ, συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, συλλογή και ανάλυση στοιχείων, παρακολούθηση σεμιναρίων και συναφή καθήκοντα.
 • Συμμετοχή σε συνεδρίες των οργάνων της ΟΠΟΚ
 • Εκπροσώπηση της ΟΠΟΚ σε Επιτροπές / Συμβούλια στην Κύπρο και το εξωτερικό όπου εκφράζει τις θέσεις της Ομοσπονδίας
 • Δημόσιες παρεμβάσεις / δηλώσεις / συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης για δημοσιοποίηση / διάδοση των θέσεων της ΟΠΟΚ
 • Συντονισμός και συμμετοχή σε εκδηλώσεις / δράσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η ΟΠΟΚ
 • Συντονισμός και συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της ΟΠΟΚ
 • Ο /η λειτουργός διεξάγει ασκεί τα καθήκοντα του/της σε συνεννόηση και με οδηγίες του προέδρου ή άλλου καθ’ ύλην αξιωματούχου της ΟΠΟΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

 • Έδρα: Λευκωσία.
 • Ελαστικοί όροι απασχόλησης και οικονομικής αποζημίωσης, αναλόγως προσφοράς υπηρεσιών.
  Ώρες απασχόλησης: 38 ώρες/εβδομάδα, σε πενθήμερη βάση (ευέλικτο ωράριο). Ο / Η συνεργάτης θα χρειαστεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του/της και κάποιες απογευματινές / βραδινές ώρες.
  Μηνιαία αποζημίωση: Αναλόγως προσόντων
  • Καταβολή ΤΚΑ και ΓεΣΥ
  • Οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία ετήσιες άδειες
  Διάρκεια σύμβασης: Συμβόλαιο μέχρι δυο (2) χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας μετά από συμφωνία των δυο μερών.
  • Ο προσληφθείς/ Η προσληφθείσα είναι δυνατό να επιδιωχθεί όπως ενταχθεί σε κυβερνητικά ή άλλα προγράμματα απασχόλησης. Σε τέτοια περίπτωση είναι πιθανόν να διαφοροποιηθούν όροι που σχετίζονται με τη διάρκεια της σύμβασης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων / προτάσεων είναι η Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
I. Το βιογραφικό τους σημείωμα (επισύναψη πιστοποιητικών) και
II. Συνοδευτική επιστολή (όχι μεγαλύτερης έκτασης από μια σελίδα Α4 (Μέχρι 600 λέξεις), στα Ελληνικά και Αγγλικά που να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την ΟΠΟΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@opok.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”
Τα πρωτότυπα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων θα ζητηθούν για έλεγχο, σε μεταγενέστερο στάδιο.
Σημείωση: Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή της ΟΠΟΚ και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορικές συνεντεύξεις ή/και γραπτή εξέταση.