AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Cytacom Solutions Ltd: Θέσεις εργασίας (μισθός €1.300 – €1.500)

Cytacom Solutions Ltd: Θέσεις εργασίας (μισθός €1.300 – €1.500) – Λεμεσός και Πάφος

Τεχνικός Ηλεκτρολόγος

 • 1 θέση για την επαρχία Λεμεσού
 • 1 θέση για την επαρχία Πάφου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακής φοίτησης επιπέδου ΑΤΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ στον κλάδο Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας ή ισότιμα ή/και υπέρτερα προσόντα στους πιο πάνω κλάδους.
 • Πιστοποιητικό Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας από την αρμόδια αρχή, δηλαδή το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχιστο 1ο στάδιο – κατοχή πιστοποιητικού 2ο & 3ο σταδίου θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
 • Γνώσεις/εμπειρία στα πιο κάτω θα αποτελούν πλεονέκτημα:
  • Εφαρμογές συστημάτων ελέγχου και εποπτείας
  • Λογισμικά συστημάτων εποπτείας (SCADA)
  • Εφαρμογές Office και χρήση σχεδιαστικών πακέτων όπως ACAD
 • Προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία  σε σχέση με τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο κάτω θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα (να γίνει σχετική αναφορά και να υποβληθούν σχετικές βεβαιώσεις).

Απαιτούμενες Ικανότητες & Δεξιότητες

 • Οργάνωση και Προγραμματισμός/ Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα/Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Αντοχή στην Πίεση
 • Ενεργός επιζήτηση μάθησης

Κύρια Καθήκοντα:

 • Διαχείριση/ εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης.
 • Ενημέρωση αρχείου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
 • Επιτήρηση εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Αναγνώριση, επίλυση βλαβών/προβλημάτων και ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις.
 • Εκτέλεση λογισμικών διορθώσεων και αναβαθμίσεων του εξοπλισμού.
 • Επικοινωνία με κατασκευαστές εξοπλισμού και έκδοση εκθέσεων βλαβών (fault reports).
 • Έκδοση οδηγιών συντήρησης, κοστολογήσεις και αξιολογήσεις νέων εργασιών.
 • Διερεύνηση παραπόνων εσωτερικών πελατών.
 • Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης και εγκατάστασης εξοπλισμού από εργολάβους, προμηθευτές.
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση εργασιών τιμολογίων στα πλαίσια υφιστάμενων συμβολαίων αλλά και έκτακτων αγορών.
 • Αποτύπωση αλλαγών ηλεκτρολογικών σχεδίων κτιρίων, με χρήση σχεδιαστικών πακέτων.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης εργασιών.
 • Υποχρέωση για εργασία εκτός ωρών συνήθους ωραρίου, καθ’ όλο το 24ωρο αναλόγως αναγκών που ενδεχομένως να προκύψουν.
 • Άλλες συναφείς με τα πιο πάνω εργασίες.

Απολαβές και ωφελήματα:

 • Μεικτός μηνιαίος μισθός €1.300 – €1.500 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • 21 μέρες ετήσια άδεια
 • Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)
 • Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία

Ώρες εργασίας:

Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας με 38 ώρες την εβδομάδα

Προϋποθέσεις:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά άρρενες αιτητές μόνο).
 • Λευκό ποινικό μητρώο, με ημερομηνία έκδοσης νωρίτερα από 1η Μάιου 2023.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογηθούν μέσω των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.cytacom.com/en/electrical-technician-info

μαζί με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/ πιστοποιητικά μέχρι τις 23 Ιουλίου 2023.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται να τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική Πολιτική της Cyta και Cytacom.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA