AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Τεχνικού Μηχανικού.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α5 (2η ΒΑΘΜΙΔΑ))

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

(α) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.

(β) Τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων, εργαστηριακών μετρήσεων και δοκιμών, χωρομετρήσεων και τοπογραφήσεων, την εκπόνηση σχεδίων, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, τεχνικών και υδατικών έργων και άλλων εργασιών και την ετοιμασία εκθέσεων προόδου και διάφορων τεχνικών εργασιών.

(γ) Την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του Νομοθεσίας και Κανονισμών.

(δ) Την επίβλεψη της εκτέλεσης και τον έλεγχο τεχνικών έργων, περιλαμβανομένων και συστημάτων, καθώς και την εποπτεία κατώτερου προσωπικού.

(2) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εργοδοτούμενος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

(4) Χειρίζεται τηλεφωνικό πίνακα και παρέχει πληροφορίες στο κοινό, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

2. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης

(Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Τοπογραφική Μηχανική).

(2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, συνολικής διάρκειας δύον (2) ετών, τουλάχιστον.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στη δεύτερη (2η) βαθμίδα της Κλίμακας Α5, μειωμένη κατά 10%, και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει εξάμηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δε μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρούμενων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των δεκαοκτώ (18) μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο ΣΑΚ για καθήκοντα Τεχνικού Μηχανικού». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) (τηλ. 23257014) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου (Τ.Θ. 36652, 5523 Δάσος Άχνας) με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28.7.2023. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στον αριθμό 23257014 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infosbaka.lr@gmail.com

6. Σημειώνεται επίσης ότι η Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής προφορικής και/η γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.

7. Σημειώνεται ότι, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛ. Α5 (2η ΒΑΘΜΙΔΑ)) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μια (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις
1 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για ικανοποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας. 1-6 Μια (1) μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια
2 Μεταπτυχιακό/master σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δε θα λαμβάνεται υπόψη.
3 Βαθμολογία Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Τίτλου

EXCELLENT 8,5-10

VERY GOOD 6,5-8,49

GOOD       5-6,49

5-10 Οι μονάδες είναι ο βαθμός του Διπλώματος ή Τίτλου.

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

Α. Πρώτη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων (μορίων), με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την εξειδικευμένη μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία στην εξειδικευμένη πείρα κ.ο.κ.

Β. Δεύτερη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε για κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS