AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Compass Developers: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία ανάπτυξης γης Compass λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών της δέχεται αιτήσεις για πλήρωση της πιο κάτω θέσης:
Καθήκοντα:
 • Ετοιμασία σχεδίων, εγγράφων και διαδικασία προσφορών
 • Οργάνωση – Αρχειοθέτηση σχεδίων
 • Αναλύσεις, reports, προϋπολογισμοί έργων
 • Μετρήσεις και επιτόπου έλεγχοι ποσοτήτων, μετρήσεις για τελικούς λογαριασμούς
 • Παραγγελίες υλικών
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού / Επιμετρητής Ποσοτήτων
 • Μέλος ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (AutoCAD, Microsoft office)
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση λόγω χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: assistant@compassdevelopers.com με τίτλο: “anergosjobs.com”