AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Λάρνακα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544.

Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.

Α7(ΙΙ): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.

(Συνδυασμένες Κλίμακες)

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1    Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα.

2.2   Δακτυλογραφεί ή/και στενογράφε! στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

2.3   Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.

2.4    Ετοιμάζει επιστολές και έντυπα και μεριμνά για την αποστολή τους.

2.5    Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2.6   Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακά εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.7   Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

2.8   Εκτελεί καθήκοντα αποθηκάριου και τηρεί τα ανάλογα μητρώα.

2.9    Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2.10  Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

2.11  Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.

2.12  Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων συσκέψεων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.13  Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και είναι δυνατόν να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

2.14  Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον Νόμο της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

2.15  Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών τη βδομάδα.

2.16  Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

2.17  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντά του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3.1  Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

3.2  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.3  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.4  Πολύ καλή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σχετικών λογιστικών προγραμμάτων και άλλων προγραμμάτων αυτοματοποίησης γραφείου.

3.5  Επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

3.6 Διετής εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου και να παραδοθούν στα Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από τις 12.00 μ. της 19ης Μάίου 2023.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα-ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου στο τηλέφωνο 22532170 ή και στην ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου www.kornos.org.cy

Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτή εξέταση που θα περιλαμβάνει Ελληνικά, Αγγλικά, Ειδικό Θέμα σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου.

“Επιτυχών στη γραπτή εξέταση” σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο, και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει Ελληνικά (βαρύτητα 30%), Αγγλικά (βαρύτητα 30%) και Ειδικό Θέμα με ερωτήσεις επί του αντικειμένου που προκύπτουν από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης (βαρύτητα 40%).

7. Ακολούθως, οι τρεις (3) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, κατά σειρά επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση/συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής που θα καθορίσει το Κ.Σ. Κόρνου.