AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού: Ζητείται Γραμματέας

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α8-Α10-Α11.Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1)  Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του.

(2)  Μεριμνά για:

(α) Την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων,

(β) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών,

(γ) την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων,

(δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.

(3)  Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με αρμόδιους λειτουργούς άλλων κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών.

(4)  Φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τον Γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

(5)  Εκτελεί διοικητικά, γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

(6)  Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

(7)  Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ο Κάτοχος της θέσης θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας της εβδομάδας.

 

Β. Απαιτούμενα προσόντα:

I.   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Εμπορικά, Λογιστική, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at-Law), Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Σημ: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος » καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο και πρέπει να είναι αναγνωρισμένο απο το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

II.   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

III.   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

IV.   Εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποτελεί επιπλέον προσόν.

V.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα υπομονετικό-τητα και ευθυκρισία.

 

Γ. Εξετάσεις:

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 98 (Ν. 6(Ι)/1998).

 

Δ. Προϋποθέσεις διορισμού:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν:

α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Συμπλήρωσε την ηλικία των είκοσι ενός χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του.

δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας/λευκό Ποινικό Μητρώο.

στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιοδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημόσιου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Σημειώσεις:

1.   Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον Νόμο και τους Κανονισμούς που διέπουν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Κοινοτικών Συμβουλίων, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων, μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

2.   Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων:

Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευθούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22521333.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού ή να αποσταλούν στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023 και ώρα 1.00 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA