AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέατρο Ριάλτο: Θέση Εργασίας

Θέατρο Ριάλτο: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Θεάτρου Ριάλτο

Ο Οργανισμός Θέατρο Ριάλτο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτ@ Διευθυντ@ του Θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό.

Καθήκοντα και ευθύνες

α) Γενική διεύθυνση, οργάνωση, προγραμματισμός και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Θεάτρου Ριάλτο.

β) Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, της πολιτικής και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου Ριάλτο.

γ) Σχεδιασμός στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμών, εκθέσεων και απολογισμών και η ετοιμασία εισηγήσεων για την καλύτερη αξιοποίηση και αναβάθμιση του Θεάτρου Ριάλτο, και των υποδομών του.

δ) Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Θεάτρου Ριάλτο στο πλαίσιο προϋπολογισμών, καθώς και των στόχων και της αποστολής του οργανισμού.

Απαιτούμενα προσόντα

α) Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών και/ή ισότιμο προσόν*σε θέματα με άμεση σχέση με τους τομείς των Καλών Τεχνών, των πολιτιστικών σπουδών, κλασικών σπουδών, τη διοίκηση, τα οικονομικά ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών.

β)Πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα στην καλλιτεχνική διεύθυνση οργανισμών ή διοργανώσεων με ευρύ καλλιτεχνικό φάσμα.

γ) Διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε οργανισμό ή φορέα, ή διοργάνωση.

δ) Συλλογικότητα, δημιουργικότητα, οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα.

ε) Πολύ καλή γνώση της σύγχρονης κυπριακής και διεθνούς πολιτιστικής παραγωγής.

ζ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Γενικές πληροφορίες

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Στον επιτύχοντα υποψήφιο θα προσφερθεί τριετές συμβόλαιο εργασίας, με απολαβές που θα συμφωνηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30 Μαίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rialto.com.cy ή στη ταχ. διεύθυνση Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, 3040 Λεμεσός με την ένδειξη Αίτηση για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν :

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, με στοιχεία επικοινωνίας του Αιτητή.

Πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις, στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο προσώπων για συστατικές επιστολές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση από τα υποψηφία άτομα μέχρι δύο 2 σελίδες Α4 (προαιρετική).

*(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA